Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Fra Mindemyren til Mindebyen? Vurdering av områderegulering

Prosjektkategori

Evaluering

Lokasjon

Bergen

Tidsrom

2018

Om prosjektet

Områderegulering for Mindemyren ble vedtatt i 2014 og legger til rette for transformasjon av et område som i dag i stor grad omfatter arealkrevende næring til en tett bydel med kontorarbeidsplasser, boliger, parker og annet sentrumsformål. Notatet vurderer hvorvidt områdereguleringen har vært og er et godt styringsredskap for gjennomføring.

På oppdrag for NIBR har Asplan Viak utarbeidet et notat om Områderegulering for Mindemyren i et gjennomføringsperspektiv. Notatet inngår som grunnlag for Bergen kommunes prosjekt «Fra plan til realisering», som ser på om kommunene har de riktige verktøyene til å gjennomføre større fortettingsprosjekt. Notatet vurderer blant annet plangrep, noen særskilte tema og sterke og svake sider ved gjennomføringsmodellen der kostnader til felles, offentlig infrastruktur dekkes med en fast sum per m2 nybygg. Vurderingene bygger på dokumentgjennomgang og kvalitative intervju med ansatte i kommunen, andre myndigheter og grunneiere/utviklere.