Foto: Sindre Stampe, Kjeldaas as.
Foto: Sindre Stampe, Kjeldaas as.

01

Ny fv. 319 i Hanekleiva, Sande i Vestfold

Lokasjon

Sande i Vestfold

Tidsrom

2016-2018

Om prosjektet

Omlegging av en fylkesvei på 1,4 km lengde har blitt regulert, byggeplanlagt og bygget i rekordfart i Vestfold. Vegomleggingen var viktig for tilretteleggingen av helhetlige næringstomter i området.

Sande kommune åpnet i sin kommuneplan for 2011-2023 opp for et regionalt næringsområde på et stort areal i tilknytning til fv. 319 mellom E18 og Sande sentrum.

ASKO Oslofjord hadde behov for et stort sammenhengende område for sitt lager. I 2016 ble Asplan Viak koblet inn og ledet arbeidet med en regulering av omlegging av fylkesvei og øvrig teknisk infrastruktur, og denne planen ble vedtatt våren 2017. Sande kommune var formell byggherre, mens veganlegget ble overtatt av Vestfold fylkeskommune når det stod ferdig.

Prosjektet har bestått av cirka 1400 meter ny fylkesvei med rundkjøring, 3 busslommer, gang- og sykkelveg og tilpasning til eksisterende veger. Ny vei har hovedsakelig blitt lagt i jomfruelig terreng med til dels meget krevende grunnforhold, store fjellskjæringer og omfattende massehåndtering. Asplan Viak AS har vært prosjekterende og laget reguleringsplan og konkurransegrunnlag samt hatt ansvar for byggeledelsen i prosjektet. Grunnteknikk AS har som underleverandør til Asplan Viak hatt ansvar for geoteknikk. Kjeldaas as har vært utførende entreprenør.

Samarbeidet mellom byggherre, oss som prosjekterende rådgivere, utførende entreprenører, utbyggere og Statens vegvesen har vært meget godt i hele perioden.

Det at ASKO skulle grave ut sin tomt til fjell medførte fare for setninger for fylkesvegen som ligger i umiddelbar nærhet til ASKO-tomta. For å unngå dette måtte vegen i utgangspunktet fundamenteres med steinfylling til fjell. På grunn av meget dårlige grunnforhold ble løsningen at ca 100 meter av fylkesveien ble bygd med steinfylling på KC-stabiliserte masser til fjell (ca. 4500 KC-peler). Dette var et krevende arbeid som måtte utføres under sterkt tidspress siden ASKO var avhengig av at vegen ble åpnet for at de skulle kunne grave ut tomten sin.

Den samlede prislappen på veiarbeidene og annen infrastruktur er på drøye 100 millioner kroner. Av dette har Asplan Viak hatt et samlet honorar for de ulike deloppdragene som beløper seg til rundt syv millioner kroner.