Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak
Timrevik bru. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Lundetun. Illustrasjon: Vill urbanisme
Lundetun. Illustrasjon: Vill urbanisme

02

Haukelandsbekken. Illustrasjon: Vill urbanisme
Haukelandsbekken. Illustrasjon: Vill urbanisme

03

Sagodden: Illustrasjon: Asplan Viak
Sagodden: Illustrasjon: Asplan Viak

04

Kiwi og bensinstasjonen YX. Illustrasjon: Vill urbanisme
Kiwi og bensinstasjonen YX. Illustrasjon: Vill urbanisme

05

Stedsutvikling Moi

Prosjektkategori

Stedsutvikling/mulighetsstudie

Lokasjon

Moi, Lund

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Lund kommune har bedt Asplan Viak gi et skråblikk på en mulig utvikling av tettstedet Moi innenfor stedets bratte fjell, flomutsatte elv, sentrale industriarealer, samt gjennomgående jernbane og E39. Moi er utnevnt pilot i Rogaland fylkeskommune sin satsing «Attraktive tettsteder i Rogaland».

Hva som regnes for å være Moi sentrum er ikke entydig definert og har vakt engasjement og debatt. Der Haukland utgjør et handelstyngdepunkt, målt i antall turer og besøk, ligger det historiske tyngdepunktet i Stasjonsveien med en skala, tilbud og opplevelse som er langt mer sårbart for utviklingstrender innen handel.

Begge sentra er attraktive for videreutvikling – ikke minst forbindelsen mellom dem.

Moi mangler ikke tilgjengelige utbyggingsareal. Moi som tettsted ligger innenfor 5 minutter på sykkel. Fortetting som utviklingsstrategi innenfor en slik sykkeldistanse reduserer barrierevirkningene elven, toget og E39 har. Urban utvikling og vekst handler mye om å endre transporttype og øke attraktiviteten for syklende og gående. Det gir flere folk i gata. Store, tomme parkeringsarealer kan med fordel videreutvikles til fordel for nye bolig-, kontor- og handelskonsept som utfyller og supplerer tettstedets behov for handel, tjenester og kulturtilbud.