01

02

03

04

Kulturhistorisk stedsanalyse DIVE

Prosjektkategori

Kulturminnevern

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser.

Asplan Viak har i samarbeid med Riksantikvaren revidert veilederen for DIVE-analyser. Arbeidet er basert på veilederen fra 2009. Metoden er den sammen, men er forenklet og tilpasset i formen basert på kunnskap gjennom bruk. Asplan Viak har gjennomført flest DIVE-analyser så langt, og har derfor lang og omfattende erfaring med bruk av analysemetoden.

En DIVE-analyse er et medvirkningsrettet verktøy til bruk i arealforvaltning, konsekvensutredninger og kulturminneplanlegging. Metoden er spesielt egnet til å synliggjøre kulturmiljøers kvaliteter, muligheter og handlingsrom i utviklingen av byer og (tett)steder. Metoden er delt opp i fire trinn eller prosesser som bygger på hverandre:
 

  1. Beskrive (Describe): Opprinnelse, utvikling og historisk karakter
  2. Fortolke (Interpret): Historisk viktige kvaliteter, lesbarhet og tilstand
  3. Vurdere (Valuate): Muligheter, begrensninger og tålegrenser
  4. Aktivere (Enable): Handlingsrom, anbefalinger og oppfølging
     

I analysearbeidet vektlegges lokal involvering, samarbeid og medvirkning på tvers av faglige skillelinjer for å skape lokal oppslutning om kulturarv som et fellesgode og en ressurs i by- og stedsutvikling.

 

Dette er nytt i 2018-utgaven:

  • Større vekt på handlingsrom som er lett overførbart til videre planer og byggesaker
  • Forklaringer av sentrale begrep i bruken av metoden
  • Erfaringer fra arbeidet med å gjennomføre en DIVE-analyse
  • Nyere eksempler der metoden er brukt