Hogne Nersund Larsen. Foto: Asplan Viak
Hogne Nersund Larsen. Foto: Asplan Viak

01

Klimakost, klimaregnskap og samkjøpsavtaler - Oslo kommune

Prosjektkategori

Klimagassregnskap, klimakost, energi og miljø, LCA, klima

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

november 2017 - januar 2017

Om prosjektet

Oslo kommunes utviklings- og kompetanseetat har hyret Asplan Viak til å gjennomføre klimafotavtrykksvurderinger av Oslo kommunes virksomhet og samkjøpsavtaler.

Asplan Viak sine beregninger viser at klimagassutslippet fra kommunens egen virksomhet var på omtrent 700 000 tonn CO2-ekvivalenter i 2016. Dette tilsvarte mer enn alle klimagassutslipp fra veitrafikk innenfor kommunegrensen til Oslo. 

Prosjektet er et følge av økende klimaambisjoner ved kommunens offentlige anskaffelser, og hvor Oslo kommune ønsker å redusere utslipp i sin egen virksomhet. Dette viser seg også å være et viktig nasjonalt område å gjennomføre tiltak på da klimafotavtrykket til all statlig aktivitet i 2013 tilsvarte 14% av det totale klimafotavtrykket til sluttforbrukere i Norge.

Hovedvekten av klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen virksomhet skyldes innkjøp av varer og tjenester. Dette understreker at potensialet for å stille miljøkrav i anskaffelsene til kommunen er stort og bør utnyttes. Med dette som grunnlag ble det i prosjektet fokusert videre på forbruksvarer og Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Disse konsernovergripende rammeavtalene utgjorde rundt 2,3 mrd. NOK i 2016, og tilsvarte omtrent 10% av det totale klimafotavtrykket til Oslo kommunes egen virksomhet. Videre ble det tatt utgangspunkt i tre av de viktigste samkjøpsavtalene mat og drikkevarer, møbler og IT-utstyr, og utslippene fra disse ble undersøkt på detaljnivå for å kunne gi et bedre beslutningsgrunnlag for kommunen. På bakgrunn av disse kategoriene fant Asplan Viak i hvilke livsløpsfaser klimafotavtrykket var dominerende blant de ulike kategoriene. Dette er informasjon som er essensiell for å kunne forstå hvor det er mest effektivt å stille konkrete klimakrav ved innkjøp av varer og tjenester for Oslo kommune. Samtidig stiller det krav til dokumentasjon, enten gjennom sertifiseringer eller miljøvaredeklarasjoner. Dette er viktig for å ha et robust sammenligningsgrunnlag knyttet til produktkategoriene, og sikrer at samkjøpsavtalene som inngås er miljøvennlige og bærekraftige.