Oversikt over modellområdet i Arendal sentrum, næringsområdet på Stoa og bilder av sentrale kryss.
Oversikt over modellområdet i Arendal sentrum, næringsområdet på Stoa og bilder av sentrale kryss.

01

Trafikk og transportanalyser Aimsun Arendal

Prosjektkategori

Analyse

Lokasjon

Arendal

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

For Statens vegvesen har Asplan Viak AS etablert en trafikkmodell for Arendal med simuleringsprogrammet Aimsun til å undersøke ulike tiltakspakker for veinettet i Arendal.

Dagens situasjon ble først lagt inn i modellen. Modellen består av et vegnett på 220 km. Modellen ble kalibrert ved å bruke trafikkdata fra flere registrerte kryss og snitt for viktige veier i område. Modellen er kalibrert mot reisetidsdata hentet fra Google Traffic.

Aimsun-modellen har blitt brukt til å teste tre fremtidige ulike tiltakspakker i Arendal med gatebruksplanen lagt inn i alle. Generelt sett har alle tiltakspakkene i fremtidig situasjon tilfredsstillende trafikkavvikling i modellen, med unntak av rundkjøringssystemet ved Myrene. Modellen har avdekket at kryssløsningene i dette området må optimaliseres for å kunne avvikle trafikken uten store forsinkelser. I tillegg til å vurdere de tre tiltakspakkene er modellen blitt brukt for å vurdere konsekvensene av å stenge Blødekjærtunnelen for vedlikehold. Det er også utredet flere alternativ for å bedre kollektivframkommeligheten i Arendal med bruk av modellen.