Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Mysen idrettspark

Prosjektkategori

Områderegulering

Lokasjon

Mysen, Eidsberg.

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Asplan Viak AS har utarbeidet områdereguleringsplan for Mysen idrettspark. Planen legger rammer for en bærekraftig og fleksibel utvikling av området.

Mysen idrettspark vil bestå av idrettsanlegg, flerbruksarealer og bypark som kommer hele byen til gode. Den nye bebyggelsen vil i tillegg til den eksisterende Eidsberghallen være svømmehall og rackethall.

Gjennom prosessen har Asplan Viak utarbeidet mulighetsstudie, evaluering av alternativer for innhold i idrettsparken og overvannsløsninger. 

Mysen er et tettsted med mange kvaliteter og hvor «alt» kan nås innen en kilometer. Områdeplanen styrker og ivaretar gode blågrønne forbindelser internt i området og til omgivelsene. Eksisterende bilparkering reduseres vesentlig, det sikres god tilgjengelighet for gående og syklende, og gater som forbinder området til sentrum er styrket. Mysen idrettspark blir en multipark for alle aldersgrupper som tilrettelegges for idrett, aktivitet, barns lek, rekreasjon og gode møteplasser.

Områdeplanen ligger ute til offentlig høring nå.

Planforslaget legger rammer for en bærekraftig og fremtidig utvikling av Mysen idrettspark.

Det er innholdsplanen for Mysen idrettspark, alternativ I som ble vedtatt 22.09.16, som er lagt til grunn for planarbeidet, men i en innledende fase er innholdsplanen evaluert i forhold til omgivelsene og mulighetene for å bygge videre på den bystrukturen som ble trukket opp i sentrumsplanen. Denne prosessen la grunnlag for å foreslå noen viktige endringer i plankonseptet for idrettsparken – først og fremst flytting av ny rackethall til østre del av idrettsparken ved Smedgaten og å utvikle en frodig bydelspark i det vestre hjørnet, mot krysset Smedgaten/Høgliveien.

 

Hovedprinsipper for planforslaget er:

Landskapsmessige forutsetninger: Styrke og ivareta gode blågrønne forbindelser internt i området og til omgivelsene.

Mobilitet: Sikre god tilgjengelighet for gående og syklende og styrke gater som forbinder området til sentrum.

Bebyggelse: Svømmehall og rackethall er nye bygg som etableres i området. Det er avgjørende at ny bebyggelse bidrar til å strukturere og heve områdets kvaliteter
 

Idrettsparken er vurdert i en større sammenheng for at området skal bli en bæredyktig, sentral og integrert del av Mysen by. Det forventes en urban utvikling av Mysen sentrum, spesielt med økning av boliger og næring tett på planområdet. Denne utviklingen vil styrke idrettsparkens betydning for bydels- og nærmiljøet. For å imøtekomme fremtidens behov, bør Mysen idrettspark bli en «multipark» for alle aldersgrupper som tilrettelegges for idrett, aktivitet, barns lek, rekreasjon og gode møter.

Idrettsparken vil bestå av idrettsanlegg og park som kommer hele byen til gode. Den nye bebyggelsen vil i tillegg til den eksisterende Eidsberghallen være svømmehall og rackethall. Rackethallen reguleres med et eget felt (BIA3) med plass til 3 utendørs tennisbaner. Det reguleres også en mulighet for utvidelse av Eidsberghallen med ytterligere en ballflate. Sentralt i idrettsparken vil den eksisterende 400-meters løpebanen bli videreført. Det poengteres at midtfeltet i banen bør tenkes som en flerbruksflate for variert bruk gjennom ulike årstider og uten større bygningsmessige installasjoner. Kunstgressbanen videreføres med mulighet for å bygge tribune, enten frittstående eller integrert i den påtenkte svømmehallen.

Det viktigste nye elementet i planen er bydelsparken ved krysset Smedgaten/Høgliveien - en park som kan bli Mysens nye samlingspunkt. Denne parken kan by på bynatur, gangstier, sittemuligheter, åpen vannløsninger, frukttrær og bordtennis. Parken skal gi rom for byens beboere og tilrettelegges for ulike aktiviteter. Man kan se for seg eksempelvis hverdagen i byparken hvor gående og syklende bruker parken både for transitt og opphold. I tillegg vil parken være en fleksibel park hvor man kan arrangere eksempelvis konsert eller byfester.