Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Lørenskog kirkegård - Forprosjekt, utvidelse - byggetrinn 1

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Lørenskog, Akershus

Tidsrom

2016-2018

Om prosjektet

Gravplass og park/friområde i kombinasjon – en moderne måte å tenke gravplass på.

I gjeldende reguleringsplan har utvidelsen av Lørenskog kirkegård to formål; gravplass kombinert med park/friområde. Gravområdene består av mindre enheter, utformet som ellipser. Parkområdet omslutter ellipsene med et nettverk av stier. Med denne løsningen blir gravplassens delområder noe tilbaketrukket og framstår som stille refleksjonsområder integrert i parken. Dette er en moderne måte å tenke gravplass på, hvor ulike funksjoner flettes inn i hverandre.

Utvidelsen er på ca. 50 daa og ligger nord for eksisterende gravplass. Dette er første byggetrinn i en utvidelse på to.

Skisseplanen viser åtte ellipser, alle med ulik utforming og karakter. Gravminnene og vegetasjonen er sammenstilt på en måte som nedtoner det høye antallet graver. I den østlige delen er det skog med hovedvekt av bjørk og furu. Her skal vegetasjonen opprettholdes og tilbakeføres. I den vestlige delen er det tidligere beitemark med noe oppslag av ulike treslag. Her skal den åpne karakteren i landskapet opprettholdes.

Prinsipper for overvannshåndtering og håndtering av gravdrenering inngår i skisseplanen. Overflatevannet på tomta skal ledes mot to fordrøyningsarealer, et i det sørøstre hjørnet og et i det nordvestlige hjørnet.