Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Kartillustrasjon: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak

11

Kartillustrasjon: Asplan Viak
Kartillustrasjon: Asplan Viak

12

Uthavnene som besøksmål

Prosjektkategori

Stedsutvikling og reiseliv

Lokasjon

Lyngør, Merdø, Svinør og Loshavn

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Uthavner i verdensklasse er et samarbeidsprosjekt mellom Aust- og Vest-Agder fylkeskommune.

Hensikten med prosjektet er å jobbe for bedre bevaring, formidling, kunnskap og verdiskapning knyttet til uthavnene i Agder. Uthavnenes funksjon som besøksmål er et av temaene som fylkeskommunene ønsker å fokusere på i prosjektperioden.

Gjennomføring av #Mulighetsstudie av uthavnene som besøksmål” er finansiert av Riksantikvaren, og Asplan Viak AS har vært engasjert til å utføre oppdraget. Denne rapporten presenterer resultatet av mulighetsstudien.

Ved å løfte frem uthavnene og legge til rette for en bærekraftig forvaltning ønsker fylkeskommunene at uthavnene på sikt skal kvalifiserer seg til en plass på Unescos verdensarvliste.

 

De fire uthavnene som inngår i mulighetsstudien:

  • Lyngør, Tvedestrand kommune
  • Merdø, Arendal kommune
  • Svinør, Lindesnes kommune
  • Loshavn, Farsund kommune

Formål

Formålet med mulighetsstudien er å kartlegge infrastruktur, vurdere utfordringer og muligheter, og gjennom dette etablere et helhetlig kunnskapsgrunnlag for de fire uthavnene i et besøksperspektiv.

Videre er formålet å vurdere mulige infrastrukturløsninger som tilrettelegger uthavnene som besøksmål på en bærekraftig måte.

Rapporten skal fungere som grunnlag for reiselivsnæringen, kommuner og fylkeskommuner i planlegging av tiltak og opparbeidelse av uthavnene som besøksmål. Den skal også fungere som verktøy for de kommunene som på sikt vil utarbeide nye reguleringsplaner for uthavnene.
 

Sentrale funn

Ulike grader av åpenhet og tilgjengelighet

Ulike grader av kapasitet som besøksmål

Manglende skilting og formidling

Felles behov for regulering og etablering av møteplasser/oppholdsområder/gangforbindelser/knutepunkt

Felles utfordringer ifm nærføring av gangforbindelser