01

Bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet

Prosjektkategori

Analyse, bærekraft

Lokasjon

Buskerud

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Buskerud fylkeskommune for å utarbeide en bærekraftsrapport for Buskerudsamfunnet, for å gi en oversikt over status når det gjelder økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Med bærekraftig utvikling menes en forvaltning og fordeling av de ressursene man har tilgjengelig, slik at de kommer til nytte både for nåværende og kommende generasjoner, og for alle grupper i samfunnet. Utgangspunktet for arbeidet har vært FNs 17 bærekraftsmål, men tilpasset nasjonale og regionale forhold.

Det er utfordrende å måle graden av bærekraft i samfunnsutviklingen, men man kan likevel bruke en slik analyse til å se på utviklingstrekk – både i form av langsiktige trender og variasjon fra ett år til et annet. Det er forsøkt å identifisere et sett med indikatorer som kan brukes for å si noe om Buskerudsamfunnets evne til å forvalte og fordele de ressursene man har slik at de kommer til nytte både for nåværende og kommende generasjoner, og for alle grupper i samfunnet. Resultatene vil kunne brukes til å si noe om utviklingen er positiv eller negativ, og innenfor hvilke områder innsats for å forbedre situasjonen bør settes inn. Analysene gir imidlertid ikke kunnskap om hva som er årsakene til den utviklingen vi ser, og det vil derfor kreves ytterligere analyser før det eventuelt gjøres tiltak for å endre utviklingen.

En lignende analyse på fylkesnivå er, så vidt vi kjenner til, ikke gjennomført i Norge tidligere. Ved utvalg av indikatorer for bærekraft har det vært et mål å få med så mange aspekt av bærekraftsbegrepet som mulig, uten at det blir for komplekst til å kunne få en god oversikt. Det har også vært et mål at andre skal kunne gjennomføre tilsvarende analyser for andre fylker, og at arbeidet for Buskerud kan følges opp over tid. Analysene er derfor basert på offentlig tilgjengelig statistikk.

Totalt er 46 indikatorer innenfor 17 ulike områder analysert for Buskerud, og sammenlignet med utviklingen nasjonalt og i Akershus og Østfold.