Teie i dag. Teie er sentrum for den store hovedbyplanen
Teie i dag. Teie er sentrum for den store hovedbyplanen

01

Kartet viser viktige utviklingstrekk, eksempelvis kulturhistoriske bygninger, elementer, veier, plasser, parker og strukturer som har satt størst preg på Teie sentrum.
Kartet viser viktige utviklingstrekk, eksempelvis kulturhistoriske bygninger, elementer, veier, plasser, parker og strukturer som har satt størst preg på Teie sentrum.

02

Reguleringsplanen for «Nøtterø – Haveby» fra 1921 utarbeidet av kommuneingeniør Arthur Røed i 1921.
Reguleringsplanen for «Nøtterø – Haveby» fra 1921 utarbeidet av kommuneingeniør Arthur Røed i 1921.

03

Verdikart: Kartet viser verneverdiene på Teie fordelt på delområdet inndelt etter ulike strukturer. Områder med mørkest rødfarge har størst verneverdi, lyse gule områder har minst verdi.
Verdikart: Kartet viser verneverdiene på Teie fordelt på delområdet inndelt etter ulike strukturer. Områder med mørkest rødfarge har størst verneverdi, lyse gule områder har minst verdi.

04

Sårbarhetskart. De mørkest blå områdene har størst sårbarhet for nye tiltak, de lyse blå har minst. De oransje områder er pressområder med stor verdi, mens de gule viser randsoner som kan påvirke store verdier.
Sårbarhetskart. De mørkest blå områdene har størst sårbarhet for nye tiltak, de lyse blå har minst. De oransje områder er pressområder med stor verdi, mens de gule viser randsoner som kan påvirke store verdier.

05

Flyfoto over Teie fra før andre verdenskrig. Bildet viser hvordan reguleringsplanen tok utgangspunkt i den opprinnelige strukturen på Teie. Kilde: Vestfoldmuseene.
Flyfoto over Teie fra før andre verdenskrig. Bildet viser hvordan reguleringsplanen tok utgangspunkt i den opprinnelige strukturen på Teie. Kilde: Vestfoldmuseene.

06

Kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE) for Teie

Prosjektkategori

Kulturhistorisk stedsanalyse

Lokasjon

Teie, Nøtterøy

Tidsrom

2017-2018

Om prosjektet

I Færder kommunes planverk er det lagt opp til bymessig fortetting i Teie sentrum der eksisterende senterområder skal utvikles som bosteder, møteplasser, handelssteder og arenaer for opplevelse og kultur. Kommunen ønsket å øke kunnskapsgrunnlaget for videre utvikling av Teie, ut fra et fortettingsperspektiv, gjennom en kulturhistorisk stedsanalyse (DIVE).

Med dette som bakgrunn har Asplan Viak utarbeidet en DIVE-analyse for Teie basert på Riksantikvarens metode for DIVE-analyser. Metoden er tilpasset lokale forhold og målsettinger. Gjennom fire trinn er stedets historiske karakter (T1), historiske betydning (T2) og kulturhistoriske verdier og muligheter (T3) gjennomgått og vurdert som grunnlag for et faglig begrunnet handlingsrom for utvikling. Alle konklusjoner er beskrevet i tekst og illustrert i kart. Rapportens anbefalinger er Asplan Viaks faglige vurderinger, basert på innspill fra i alt tre større medvirkningsmøter gjennomført som en del av prosessen.