01

02

Utbedring av avløpsforhold Ramberg Endring LCA

Prosjektkategori

Klimaregnskap, energi, klima og miljø, livsløpsanalyse, LCA, vann og avløp

Lokasjon

Ramberg, Flakstad kommune, Lofoten

Tidsrom

september 2017 - januar 2018

Om prosjektet

Asplan Viak har vært engasjert av Flakstad kommune i et forprosjekt for utredning av avløpsløsninger for Ramberg i Lofoten. I løpet av prosjektet ble det brukt tverrfaglig kompetanse fra vann- og miljøteknikk, og energi og miljø for å komme frem til mest optimale løsning.

Forprosjektet har undersøkt ulike tekniske løsninger, basert på økonomiske og klima- og miljømessige forutsetninger. Bakgrunnen for prosjektet er at Flakstad kommune ønsker å gjøre forbedringer på hovedavløpsnettet for å sikre forbedret drift av systemet i fremtiden. Derfor har kommunen bedt om en helhetlig, miljømessig og funksjonell tankegang ved valg av løsninger på avløpsnettet på Ramberg. Som en konsekvens av dette ble både fagmiljøet vann- og miljøteknikk i Lofoten og energi og miljø sitt fagmiljø i Trondheim engasjert for å sikre at foreslåtte løsninger dekket Flakstad kommune sine kriterier.

Fagmiljøet vann- og miljøteknikk i Lofoten har hatt ansvaret for prosjektering av løsningene til avløpsnettet med økonomiske og tekniske beregninger, mens fagområdet energi og miljø i Trondheim har gjennomført livsløpsvurderinger (LCA) for å undersøke klimapåvirkningen av de ulike løsningene. Dette prosjekter viser med all tydelighet hvordan tverrfagligheten står sterkt i Asplan Viak, og at samarbeid på tvers av fagmiljøer styrker grunnlaget for å ta gode, bærekraftige beslutninger for fremtiden.

Asplan Viak har foreslått fem ulike gjennomførbare løsninger til utbedring av avløpsnettet på Ramberg. Av de ulike alternativene viser kostnadsoverslag og tekniske beregninger at den mest gjennomførbare og effektive løsningen for dette spesifikke området må være svært arealeffektivt og at nyetablering av komponenter i stor grad ikke bør øke andelen utslippsledninger sammenlignet med det opprinnelige systemet. I tillegg viser de økonomiske beregningene at det alternativet som i utgangspunktet så rimeligst ut for kommunen, ga store økonomiske påkostninger for innbyggerne på Ramberg. I tillegg ville det gi en ikke ubetydelig saksbehandling for Flakstad kommune, og potensielt over 100 ulike enkeltutslipp til sjø.

Livsløpsanalysen viser at energibruk i renseanlegg gir betydelige utslag på de totale klimagassutslippene for de ulike løsningene. Mye av grunnen til dette er at levetiden til systemene er såpass lang, mens behovet for energi er konstant gjennom levetiden. Dette gjør at hovedfokuset ikke trenger å ligge på selve materialbruken, men heller på å redusere bruken av energi i løpet av systemets livsløp.

Prosjektet har vist at ved å koble ulike fagfelt, kan man oppnå en mer helhetlig forståelse av et system som sikrer at bærekraftige valg tas for fremtiden og at både lokalmiljø, det globale klimaet, økonomi og funksjonalitet står i fokus.