01

Kartlegging av energiforsyningskrav i TEK 10

Prosjektkategori

Energi og miljø i bygg

Tidsrom

2016-2018

Om prosjektet

I november 2015 fastsatte Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) nye krav til energiforsyning i byggteknisk forskrift (TEK10), der det het at «bygning med over 1 000 m² oppvarmet BRA skal ha energifleksible varmesystemer». Dette kravet er seinere inkludert i TEK 17.

I løpet av vinter/vår 2016 var det mye debatt knyttet til formuleringer i veiledningen til forskriften. På vegne av DiBK utarbeidet Asplan Viak derfor utredningen «Energi­fleksibilitet i bygg - en studie av konsekvenser av preaksepterte løsninger». Vi utviklet i den forbindelse også et funksjonelt beregnings­verktøy for å sammenligne kostnader for ulike alternativer.

Høsten 2017 ble Asplan Viak bedt om å gjennomføre en vurdering av kostnadskonsekvenser av en eventuell endring av andelen energifleksibel energiforsyning fra 60 % til 80 % av normert netto varme­behov, ved bruk av verktøyet vi har utviklet. KMD/DiBK har benyttet denne utredningen som en del av sitt beslutningsunderlag i arbeidet med å vurdere forskriftsendringer på dette punktet.

KMD/DiBK har 13.02.2018 lagt på høring et forslag til endring i energiforsyningskravet til bygninger over 1000 m².  Det konkrete forslaget er at andel av varmebehovet som skal dekkes av energifleksible systemer økes fra minimum 60 prosent til minimum 80 prosent. Samtidig foreslås det å endre kravet til prosentandel energifleksibelt varmebehov fra å være en preakseptert ytelse til å bli et forskriftskrav. Høringsfristen for forslaget er satt til 20.4.18.

Beregningene i Asplan Viaks utredning tilsier at de samlede merkostnadene for utbygger (i år 0) vil ligge et sted mellom 50 og 170 kr/m², avhengig av bygningskategori og hvilken energiforsyningsløsning utbygger velger. Merkostnaden er i utgangspunktet størst for utbygger av en bolig­blokk, men i slike bygg kan det evt. velges en forenklet løsning for romoppvarming, der radiator-/‌gulvvarmeanlegget tilkobles distribusjonsnettet for varmt tappevann, noe som vil redusere merkostnaden betydelig. Ovenfor er det vist resultatene for en boligblokk.