Asplan Viak har hatt rollen som prosjektleder for plan og sykkelveinettet i Oslo.
Asplan Viak har hatt rollen som prosjektleder for plan og sykkelveinettet i Oslo.

01

Fremtidig sykkelveinett er ca. 530 km. Med foreslått nett vil ca. 85 % av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet.
Fremtidig sykkelveinett er ca. 530 km. Med foreslått nett vil ca. 85 % av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet.

02

Opphøyd sykkelfelt er et sykkelfelt i eget nivå, adskilt fra øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein og høydeforskjell. Opphøyd sykkelfelt anlegges som tosidig løsning og syklende skal bare bruke det opphøyde sykkelfeltet på høyre side av vegen.
Opphøyd sykkelfelt er et sykkelfelt i eget nivå, adskilt fra øvrige kjørefelt og fra fortau med kantstein og høydeforskjell. Opphøyd sykkelfelt anlegges som tosidig løsning og syklende skal bare bruke det opphøyde sykkelfeltet på høyre side av vegen.

03

Prosjektleder - Plan for sykkelveinettet i Oslo

Prosjektkategori

Sykkel, sykkeplanlegging

Lokasjon

Oslo kommune

Tidsrom

2014-2016 (behandlet i byrådet januar 2018, skal behandles i bystyret ca. mars 2018)

Om prosjektet

Asplan Viak har på vegne av Oslo kommune og Statens vegvesen hatt rollen som prosjektleder for utarbeidelse av Plan for sykkelveinettet i Oslo.


Planen er behandlet i byrådet januar 2018 og skal erstatte Plan for hovedsykkelveinettet i Oslo som har vært gjeldene siden 1999. 

Statens vegvesen og Oslo kommune samarbeidet om utarbeidelse av Plan for sykkelveinettet i Oslo. Bakgrunnen var behovet for en ny plan med et tett og tilgjengelig sykkelveinett som følger av Oslos ambisjoner om økt sykkelandel. Arbeidet omfattet ledelse av arbeidsgruppe, utarbeidelse av rapport med plan for sykkelveinett med overordnede kostnadsberegninger. Omfattende prosess med referansegruppe, brukermedvirkning og interne prosesser i Bymiljøetaten og Statens vegvesen.
 

Mål:

  • Bedret tilgjengelighet - Med fremtidig sykkelveinett skal minst 80 % av Oslos befolkning bo innen 200 meter fra sykkelveinettet
  • Et sykkelveinett hvor det er trafikksikkert og attraktivt å sykle for alle
     

Planen skal bygge opp under byrådssamarbeidets plattform der målet er at sykkelandelen målt i daglige reiser skal økes til 25% innen 2025.

Planen skal være en overordnet plan som skal være veiledende for all arealplanlegging i Oslo.
 

Asplan Viak var med på å gjennomføre omfattende medvirkningsprosesser som ga viktige innspill i arbeidet med å komme frem til sykkelveinettet.

I arbeidet var det en referansegruppe med deltagelse fra bydelene, kollektivselskapene, Syklistenes landsforening, Utdanningsetaten og Statens vegvesen vegavdeling Akershus. Det har vært bred medvirkning fra ulike fagmiljøer i Bymiljøetaten og Statens vegvesen. Det ble også gjennomført en åpen spørreundersøkelse der byens beboere/syklister fikk komme med innspill.
 

Sykkelveinettet ble differensiert for hva som skal gjennomføres innen 2025 og for tiltak etter det. Det ble også utført en overordnet kostnadsestimat for 2025 sykkelnett og fremtidig sykkelnett.