Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

01

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

02

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

03

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

04

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

05

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

06

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

07

Foto: Emile Ashley
Foto: Emile Ashley

08

Bussveien; Fv. 44 Forussletta

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Sandnes

Tidsrom

2010-2012

Om prosjektet

Forussletta er et av mange delprosjekter som inngår i Bussveien; en storsatsning på Nord-Jæren for å fremme kollektivtransporten i regionen.

Fylkesveg 44 er hovedferdselsåren for kollektivtrafikk mellom Stavanger og Sandnes. Bussveien på Forussletta er 1200 m lang, med midtstilte kollektivfelt med rabatt mot kjørefeltene. Det er sykkelfelt og fortau på begge sider og total vegbredde utgjør 27 meter.

Det er bygd tre rundkjøringer og et T-kryss er bygd om som en del av prosjektet.

Fordelene med bussveien er å gi bussene høyeste prioritet, og gi passasjerene en mer komfortabel reise ved blant annet å erstatte busslommer med kantstopp slik at bussene unngår unødige svingebevegelser. Bussveien er også laget slik at det kan settes skinnegående transportmidler/bybane på strekningen ved et senere tidspunkt, ved blant annet å legge ledninger og kabler utenfor kollektivfeltene.

Den flotte gata gir området et løft og gir grobunn for transformasjon og fornying i de nærliggende områdene, som er preget av bilbasert næringsvirksomhet i dag.