Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

E39 Brastadkrysset

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Tidsrom

2015-2016

Om prosjektet

Asplan Viak AS har prosjektert reguleringsplan og byggeplan for kollektivknutepunkt ved krysset E39 / Fv. 163 på Brastad i Vestnes kommune.

Kollektivknutepunktet består av busslommer i nord- og sørgående retning ved E39, parkeringsplass for pendlere og en undergang for gående og syklende under E39.

Målet for bygging av kollektivknutepunktet var å tilrettelegge for at beboere i Tresfjorden kan benytte kollektivtilbudet langs E39 og dermed redusere behovet for bruk av personbil inn til byene. Nye gang- og sykkelveger knytter parkeringen sammen med busslommene med planfri kryssing under E39 i en plasstøpt fotgjengerundergang. Anlegget er prosjektert i henhold til kravene i håndbok V129 «Universell utforming av veger og gater».

Oppdraget er prosjektert i 3D med tverrfaglig modell ved hjelp av programvaren Novapoint.

Byggestart var høsten 2016 og anlegget ble ferdigstilt sommeren 2017.