01

02

03

Detaljprosjektering av toppdekke på nedre flate - Tønsberg fyllplass

Prosjektkategori

Avfall, veg, hydrogeologi

Lokasjon

Tønsberg kommune

Tidsrom

2016-2017

Om prosjektet

Asplan Viak har på oppdrag fra Tønsberg kommune detaljprosjektert løsning for topptetting av deponietappe 1 på Tønsberg fyllplass.

Prosjekteringen er utført iht. godkjent plan for avslutning av deponiet, gitt av Fylkesmannen i Vestfold.. Byggearbeidene med etablering av tettingen ble sluttført våren 2017. Tettingen består av leire eller silt og et vekstjordlag kombinert med avskjærende grøfter/drenering. Oppå tettingen er det etablert kjøreveier og asfalterte/grusede flater.

Utfordringer i oppdraget har vært å kombinere tilfredsstillende kvalitet på kjøreveier og plasser med miljøhensyn knyttet til tetting, infiltrasjon av nedbør for å opprettholde gassproduksjon, uttak av deponigass og sigevannsdrenering.