Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: SLA/AART
Oversiktsperspektiv. Illustrasjon: SLA/AART

01

Perspektiv ankomst. Illustrasjon: SLA/AART
Perspektiv ankomst. Illustrasjon: SLA/AART

02

Museumsparken Vest. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Vest. Illustrasjon: SLA/AART

03

Museumsparken Sør. Illustrasjon: SLA/AART
Museumsparken Sør. Illustrasjon: SLA/AART

04

Vikingtidsmuseet på Bygdøy

Prosjektkategori

Detaljert reguleringsplan

Lokasjon

Bygdøy, Oslo kommune

Tidsrom

2014-2017

Om prosjektet

Regjeringen gjorde i juni 2013 vedtak om konseptvalg for Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som innebærer at vikingskipene og vikingtidssamlingen skal ligge på Bygdøy, mens resten av Kulturhistorisk museum skal ligge på Tullinløkka og magasinlokaler på Økern.


Kunnskapsdepartementet (KD) ga Statsbygg i oppdrag å igangsette arbeidet med skisseprosjekt og utarbeidelse av reguleringsplan for utvidelse og nybygg for vikingtidssamlingen på Bygdøy. Asplan Viak har vært fagkyndig rådgiver for reguleringsplanen, og hatt ansvaret for en rekke av utredningstemaene.
 

Vikingtidssamlingen har meget stor nasjonal og internasjonal verdi, og må anses å være en viktig del av verdens kulturarv. Museets tre vikingskip er de best bevarte i verden. Vikingtidssamlingens sårbarhet og tåleevne er en overordnet premiss for videreutvikling av museumsanlegget.
 

Parallelt med oppstart av reguleringsprosessen gjennomførte Statsbygg en åpen plan- og designkonkurranse med utvelgelse av konsept for utforming av museumsanlegget. Reguleringsplanen er tilpasset det valgte konsept og gi nødvendige rammer for endelig utforming av skisseprosjektet og etterfølgende byggesak.
 

Det danske arkitektkontoret AART leder vinnerteamet som står for videre forprosjekt og skisseprosjekt av museet og museets utomhusanlegg. Asplan Viak AS har utarbeidet grunnlaget for ny utforming av gatene innenfor planområdet.