Situasjonsplan. Illustrasjon:  Asplan Viak
Situasjonsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

01

Holtet stasjonsområde

Prosjektkategori

Detaljert reguleringsplan

Lokasjon

Holtet, Oslo kommune

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Planforslaget legger opp til en bymessig bolig- og næringsfortetting innenfor Holtet stasjonsområde.

Den overordnede hensikten med reguleringsplanen for Holtet stasjonsområde er å legge til rette for bymessig knutepunktfortetting, boligutvikling og styrking av urbane kvaliteter, samt forbedret trafikksikkerhet ved opprydding i vei-, atkomst- og kryssituasjon ved stasjonsområdet. Videre er hensikten med planen å styrke gang- og sykkelakser som tilrettelegging for gående og syklende både internt og gjennom planområdet.

Asplan Viak er engasjert for å ferdigstille en reguleringsprosess som har pågått i mange år. Det er gjort en del endringer i opprinnelig grep og forslaget tar nå inn over seg flere av Byantikvarens innspill til vern av eksisterende bebyggelse, maksimale høyde og ivaretakelse av spor etter gamle veifar.