Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

01

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

02

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Nordic Office of Architecture
Illustrasjon: Nordic Office of Architecture

05

Foto: Politidirektoratet
Foto: Politidirektoratet

06

Politiets nasjonale beredskapssenter

Prosjektkategori

Statlig reguleringsplan

Lokasjon

Taraldrud, Ski kommune

Tidsrom

2016-2017

Om prosjektet

Politiets nasjonale beredskapssenter skal samlokalisere beredskapstroppen, bombegruppen, krise- og gisselforhandlertjenesten og helikoptertjenesten, som alle inngår i de nasjonale beredskapsressursene.


Senteret skal bidra til bedre ressursutnytting, raskere utrykningstid og bedre muligheter for samtrening.
 

Asplan Viak har vært fagkyndig rådgiver for reguleringsplanen, og hatt ansvaret for en rekke av utredningstemaene.
 

Reguleringsplanen for beredskapssenteret er utarbeidet som statlig reguleringsplan med konsekvensutredning. Beredskapssenteret plasseres langs E6 ved Taraldrud og ligger innenfor markagrensen. Det vil bli liggende i nedbørsfeltet til Gjersjøen som er drikkevannskilde for Oppegård og Ås. De viktigste problemstillingene i planarbeidet har vært knyttet til å begrense støy fra helikopter og skyte-/treningsaktivitet, ivareta friluftslivets behov og sikre mot forurensing av vann og grunn. Et skisseprosjekt utarbeidet av Nordic Office of Architecture og COWI har ligget til grunn for reguleringsplanforslaget.
 

Asplan Viak har i tillegg:

  • Bistått med mulighetsstudie for å belyse om tomten på Taraldrud er egnet for lokalisering av beredskapssenteret.
  • Utarbeidet miljøoppfølgingsplan som skal sikre at miljøtemaer ivaretas i alle faser av prosjektet.
  • Utarbeidet søknad om konsesjon etter luftfartsloven for helikopterlandingsplassen.