Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

03

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Slemmestad sentrum

Prosjektkategori

Områderegulering

Lokasjon

Slemmestad, Røyken kommune

Tidsrom

2012-2017

Om prosjektet

Områdereguleringsplanen for Slemmestad sentrum skal følge opp og legge rammer for en sentrumsutvikling i tråd med intensjonene i kommunedelplanen.


Røyken kommune ønsker å satse på Slemmestad som et fremtidig vekstsentrum i kommunen. Gjennom planprosessen er områdets tålegrense testet og områdets potensiale er vurdert til å være på nærmere 1300 nye boliger. 
 

Asplan Viak har vært engasjert av Røyken kommune for å utarbeide områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Slemmestad sentrum. Planprosessen har vært gjennomført i tett samarbeid med sentrale grunneiere.
 

Dette er en sentrumsplan som regulerer veinett, utbyggingsområder, grønnstruktur, bekkeåpning og utforming av sentrumsgater og plassrom.
 

Arbeidet inkluderer omfattende utredninger av tema som trafikk, støy, energiforsyning, overvannshåndtering og flom i forbindelse med bekkeåpning, utbyggingsvolum og landskapsbilde. M.fl.
 

Det har videre vært gjennomført kostnadsanalyser og usikkerhetsanalyse som grunnlag for forhandling om utbyggingsavtale.
 

Asplan Viak har ansvar for alle konsekvensutredningstemaene, samt utarbeidelse av alle plandokumenter og koordinering av prosessen.