Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket
Foto: Hilde Lillejord, Jernbaneverket

01

Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR
Foto: Nicolas Tourrenc, Bane NOR

02

Illustrasjon: Jernbaneverket
Illustrasjon: Jernbaneverket

03

Kilde: JBV Follobanen
Kilde: JBV Follobanen

04

Kilde: Jernbaneverket
Kilde: Jernbaneverket

05

06

Follobanen - nytt dobbeltspor Oslo S - Ski

Prosjektkategori

Reguleringsplan

Lokasjon

Oslo, Oppegård og Ski kommuner

Tidsrom

2007-2017

Om prosjektet

Nytt dobbeltspor mellom Oslo og Ski (Follobanen) skal stå klart i 2021 og være første etappe på et høyhastighetsspor til Europa.

Asplan Viak har på oppdrag fra Jernbaneverket/Bane Nor stått for utarbeidelse av planprogram og konsekvensutredning for valg av trasealternativ for hovedløpet mellom Oslo og Ski. Etter departementets valg av trasé har vi stått for påfølgende parallelle planprosesser i de tre kommunene Oslo, Ski og Oppegård, med tilhørende tilleggsutredninger. Tett kontakt mot prosjekterende miljø og Jernbaneverket i en prosess med mange uavklarte elementer, som bla. valg av drivemetode, og justeringer av traseføringer inn mot Oslo S og Ski stasjon, har vært viktig for å komme i mål. Tett dialog med planmyndighet og Riksantikvaren har også vært avgjørende for håndtering av interesse- og arealbrukskonflikter både i Ski og spesielt i Oslo sentrum, med utvidelse av eksisterende jernbanetrase gjennom Middelalderparken.

Tunneldrivingen bidrar til et stort masseoverskudd, og det er lagt ned store ressurser for å sikre samfunnsnyttig og transportbesparende løsning for tunnelmassene. I tilknytning til hovedanleggsområdet på Åsland i Oslo, der tunnelmassene tas ut, er det tilrettelagt for terrengoppfylling av et område som er planlagt for fremtidig byutvikling.

 

Follobaneprosjektet har høye miljøambisjoner, og Asplan Viak har stått for utarbeidelsen av:

  • Miljøprogram for prosjekteringsfasen og miljøoppfølgingsprogram for anleggsperioden.
  • Miljøbudsjett for bygging og drift, samt en veileder og tidligfase-verktøy for utarbeidelse av miljøbudsjett.
  • Miljøanalyse av drivemetoder for tunnel
  • Tilbakeføringsplan for rigg- og anleggsområdet på Åsland