01

02

03

Skredfarevurdering Linge fergekai

Prosjektkategori

Skredfarevurdering

Lokasjon

Norddal kommune

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Sommeren 2017 ble Asplan Viak engasjert av Statens vegvesen for å utføre en skredfarevurdering etter byggteknisk forskrift TEK17 §7-3 i forbindelse med utbygging og endring av kjøre- og ventemønster ved Linge fergekai, Norddal kommune.

Planområdet ligger innenfor aktsomhetssoner for alle typer skred og området ble vurdert i sikkerhetsklasse S2 ihht. TEK17, noe som tilsier at årlig nominell sannsynlighet for skred ikke skal overskride 1/1000. Planområdet har blitt truffet av steinsprang, og snøskred har nesten nådd ned til oppstillingsplass for biler.

Etter gjennomført befaring i felt, vurdering og simulering av både steinsprang og snøskred kom Asplan Viak fram til at deler av området har en årlig nominell sannsynlighet høyere enn 1/1000 for både steinsprang og for snøskred. Skred med gjentaksintervall på 1000 år har en årlig sannsynlighet på 1/1000, det vil si 0,1 prosent. Dersom det skal bygges innenfor 1/1000 år skredfaresonene må det utføres sikringstiltak for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.

Av sikringstiltak for snø har Asplan Viak foreslått å sette opp skredoverbygg/portal eller at det vurderes lysregulering ved kryssing av snøskredfaresonen vinterstid. Lysreguleringa vil hindre at biler står utsatt til for snøskred. For steinsprangsonene foreslo Asplan Viak fanggjerde for å oppnå tilstrekkelig sikkerhet.