Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Fortetting Hamar

Prosjektkategori

Mulighetsstudie, byutvikling

Lokasjon

Hamar

Tidsrom

2017

Om prosjektet

Det skal bli plass til flere på Hamar, og arealene i byene skal utnyttes bedre. Asplan Viak har gjort analyser, vurderinger og levert anbefalinger om fortetting på Hamar.

Asplan Viak har på oppdrag for Hamar kommune levert en fagrapport om fortetting på Hamar. Rådmannen vil bruke vurderingene som underlag for å trekke egne faglige konklusjoner og anbefalinger til politikerne ved framlegging av ny kommuneplan høsten 2017. Asplan Viak har det faglige og redaksjonelle ansvaret for innholdet i rapporten og prosjektets nettside. Under følger Asplan Viaks analyser og funn kort oppsummert. Mange av disse er utdypet i rapporten og andre steder på nettstedet

 

Tetthet i dag:

 • høyest tetthet i de 9 kvartalene rundt Vestre torg. 15 pers/da
 • lavest tetthet i eneboliger vest for Melkevegen. 2,6 pers/da
 • nye rekkehus Nordviken/Martodden. 6,2 pers/da
 • Hamar har en høy andel blokkbebyggelse i forhold til de fleste norske byer
 • Hamar har dårligere tilgang på rekreasjonsområder og nærturterreng enn de fleste norske byer

Boligbehov:

 • priser omtrent på landsgjennomsnittet
 • prognoser viser forsiktig befolkningsvekst i forhold til landsgjennomsnittet
 • endringer i befolkningssammensetning og boligpreferanser gir behov for flere leiligheter
 • Aktuelle fortettingsstrategier:
 • utvide og utvikle kvartalsstrukturen
 • transformere områder som ligger brakk eller er dårlig utnyttet
 • bygge tettest i sentrum og i tilknytning til viktige attraksjoner (som Mjøsa eller rundt parker og friområder
 • ta vare på, utvide og utvikle grønnstrukturer og friområder
   

Effekt:

 • høyest effekt av omregulering fra eneboliger til kvartalsstruktur eller blokkbebyggelse
 • lavest effekt av eplehagefortetting og bygging av eneboliger
 • hver nybygd leilighet frigjør oftest også en enebolig som blir tilgjengelig i markedet
   

Anbefaling:

 • omforming og omregulering av større områder bør prioriteres foran mange små og mindre effektfulle fortettingsplaner og tiltak
 • enkelte småhusområder bør sikres bevart for å beholde variasjon og dynamikk i boligmarkedet innenfor kommunens grenser
 • utvalgte småhusområder bør transformeres til bybebyggelse der det kan bidra til at flere kan bo sentralt eller nært andre attraksjoner i byen
 • kvartalsstrukturen bør utvikles med mer attraktive bomiljøer, der biler flyttes ut av gårdsrommene til fordel for fredelige grønne omgivelser
 • alle nye bygninger i eksisterende kvartalsstruktur (også i bydeler som i dag består av småhus) bør legges inn mot gater og med byggegrense i nabogrense
 • det må investeres i gater, plasser, parker og grønnstruktur som gir alle innbyggerne muligheten til rekreasjon og aktivitet i nærmiljøet sitt
 • nye prosjekter bør tilby bilfrie soner, tilgang på grønnstruktur og trygge ruter til skoler og andre målpunkter
 • de fleste nye prosjekter bør holdes innenfor 4-6 etasjer som gir mer effektiv utnyttelse enn høyhus og som lettere integreres i bystrukturen
 • nye prosjekter sentralt i Hamar bør romme minimum 15 personer per dekar inkludert parkering under bakken, park/torg, gater og andre fellesarealer. Jf. kommende tetthet rundt Vestre Torg.
 • det bør innføres en maksimumsnorm for parkering i sentrum, og det bør være mulig å eie leilighet i Hamar sentrum uten tilgang på parkeringsplass
 • nye prosjekter i utkanten av Hamar bør romme min. 6 personer per dekar når parkering ikke løses under bakken. Jf. rekkehus Martodden/Nordviken
 • kommunen bør sørge for at egne byggeprosjekter utnytter eiendommer mer effektivt, med blanding av funksjoner og høy estetisk kvalitet


LENKER

https://fortetting.wordpress.com/

https://www.hamar.kommune.no/category19113.html

https://www.hamar.kommune.no/getfile.php/13407525/Bilder/Hamar/Artikkelbilder/Organisasjonen/Plan%20og%20utviklng/Fortetting%20i%20Hamar%20revidert%20%20krympet.pdf

http://www.h-a.no/nyhet/fortetting-dekker-boligbehov

http://www.h-a.no/nyhet/50-boliger-paa-fem-villatomter