Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

13

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

14

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

15

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

16

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

17

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

18

Rv. 83 Harstadpakken

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Harstad

Tidsrom

2013-2018

Om prosjektet

Harstadpakken er et omfattende infrastrukturprosjekt hvor eksisterende rv. 83 gjennom Harstad skal oppgraderes og suppleres med ny avlastningstunnel, nye kryssløsninger samt nye gang- og sykkelforbindelser.

Harstadpakken skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bidra til et bedre miljø og utviklingsmuligheter i sentrum og bedre vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten.

Asplan Viak har arbeidet med en rekke delprosjekter innenfor Harstadpakken. Blant de største oppdragene er byggeplaner for Sama kryssområde, Kanebogen kryssområde, strekningen Margrethe Jørgensens veg – Langnesveien og Harstadåstunnelen. Asplan Viak har også utarbeidet flere reguleringsplaner, samt utført beregninger for støytiltak langs rv. 83.

Et av målene er å bygge om flere av byens mest trafikkerte kryss til rundkjøringer på en slik måte at trafikkflyten bedres og risikoen for alvorlige ulykker reduseres.

I Sama kryssområde skal de myke trafikantene ledes trygt på en gang- og sykkelveg/ sykkelveg med fortau i en helt spesiell undergang som går under den nye rundkjøringen, slik at de slipper å krysse trafikkert veg.

Delprosjektet i Kanebogen består av kjøreveg, holdeplasser for buss, to rundkjøringer, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg og undergang for gang- og sykkel.

Byggestart var i 2015, og høsten 2017 åpner kryssområdene Sama og Kanebogen. Hele Harstadpakken skal etter planen være ferdig bygd i løpet av 2020.

Se også prosjektpresentasjon: Harstadpakken, oppgradering av rv. 83 (Landskap)