Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

04

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

05

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

06

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

07

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

08

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

09

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

10

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

11

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

12

Rv. 83 Harstadpakken

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Harstad

Tidsrom

2013-2018

Om prosjektet

Harstadpakken er et omfattende infrastrukturprosjekt hvor eksisterende rv. 83 gjennom Harstad skal oppgraderes og suppleres med ny avlastningstunnel, nye kryssløsninger samt nye gang- og sykkelforbindelser.


Harstadpakken skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, bidra til et bedre miljø og utviklingsmuligheter i sentrum og bedre vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten. Dette er et stort prosjekt for en liten by i vekst.

Asplan Viak har arbeidet med en rekke delprosjekter innenfor Harstadpakken. Blant de største oppdragene er byggeplaner for Sama kryssområde, Kanebogen kryssområde, strekningen Margrethe Jørgensens veg – Langnesveien og Harstadåstunnelen. Asplan Viak har også utarbeidet flere reguleringsplaner, samt utført beregninger for støytiltak langs rv. 83.

Et av målene er å bygge om flere av byens mest trafikkerte kryss til rundkjøringer på en slik måte at trafikkflyten bedres og risikoen for alvorlige ulykker reduseres.

I Sama kryssområde skal de myke trafikantene ledes trygt på en gang- og sykkelveg/ sykkelveg med fortau i en helt spesiell undergang som går under den nye rundkjøringen, slik at de slipper å krysse trafikkert veg.

Delprosjektet i Kanebogen består av kjøreveg, holdeplasser for buss, to rundkjøringer, sykkelveg med fortau, gang- og sykkelveg og undergang for gang- og sykkel.

God tilpasning til eksisterende bylandskap er et sentralt fokus for landskapsarbeidene i prosjektet. Vår viktigste jobb har vært å «sy» prosjektet inn i byen, og bevare og forsterke viktige forbindelser og kvaliteter. Utforming av sidearealene supplerer byens grønne struktur, bidrar til å dempe trafikkstøy, forsterker siktlinjer samt gir visuell skjerming. Utvalgte punkter gis en høyere kvalitet på materialbruk, møblering og belysning. Fotgjenger-undergangen på Sama er eksempel på et sted som gir en meropplevelse på vegen. Kontakt Landskap: Rakel Fredriksen, rakel.fredriksen@asplanviak.no

Prosjektet er utviklet i tett tverrfaglig samarbeid med Aas Jacobsen (RIB), EFLA (RIE) og Statens Vegvesen.

Byggestart var i 2015, og høsten 2017 åpnet kryssområdene Sama og Kanebogen. Hele Harstadpakken skal etter planen være ferdig bygd i løpet av 2020.