Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

01

Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

02

Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

03

Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

04

Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

05

Foto: Arne Strømme
Foto: Arne Strømme

06

E136 Tresfjordbrua tilførselsveger

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Vestnes kommune i Møre og Romsdal

Tidsrom

2008-2015

Om prosjektet

Tresfjordbrua krysser Tresfjorden mellom Remmem og Vikebukt i Vestnes kommune, og korter inn E136 med ca. 12 km.

Den skal sammen med Vågstrandstunnelen gi en rassikker veg som korter inn reisetiden og bedrer fremkommeligheten, miljøforholdene og trafikksikkerheten på strekningen mellom Remmem i Vestnes kommune og Åndalsnes i Rauma kommune. Vegutbyggingen vil også gi raskere transport på hovedvegnettet (E136) mellom Østlandet og Sunnmøre og deler av Romsdal. 

Oppdraget omfattet utarbeidelse av reguleringsplan for brua og tilførselsvegene, og deretter byggeplanlegging av tilførselsveger på begge sider av brua inkludert ny hovedveg på sjøfylling. I prosjektet inngikk også nye underganger for fylkesveger, gangvegunderganger og elvekulverter. Kryss med fylkesveg er utformet som to T-kryss med midtdeler og venstresvingsforbud på Vikebukt. På Remmemsiden er det en trearmet rundkjøring. 

Arbeidet med reguleringsplanen startet i 2008. Byggestart var i 2012, og anlegget sto ferdig i 2015.