Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

02

Foto: Asplan Viak
Foto: Asplan Viak

03

Fv 545 Thor Solbergsvegen

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Florø, Sogn og Fjordane

Tidsrom

2010-2012

Om prosjektet

Thor Solbergvegen er atkomsten til Florø lufthavn og er om lag 390 m lang. Utfordringen langs denne strekningen var en økende trafikkmengde, særlig av tunge kjøretøy, samtidig som vegen var en skoleveg.

Målet med prosjektet var å tilby skolebarn og andre fotgjengere en tryggere veg å gå. Resultatet ble etablering av et bredt fortau, fartsreduserende tiltak, stenging av avkjørsler, oppstramming av kryss og tydeliggjøring av fotgjengeroverganger.

Vår oppgave var i første omgang å optimalisere plangrunnlaget fra reguleringsplanen som ble vedtatt i 2006 og gjennomføre en trafikksikkerhetsrevisjon, samt å arbeide fram prinsippløsninger som vi ønsket å jobbe videre med.

Lov om universell utforming trådte i kraft 01.01.2009, og byggeplanen måtte løse utfordringen med å utforme arealene etter prinsippene for universell utforming, til tross for at dette ikke var forutsetningen når reguleringsplanen ble vedtatt. I tillegg til løsninger som nedsenka kantsteiner og taktile ledelinjer ved gangfelt, valgte vi også å etablere en naturlig ledelinje langsmed fortauet i form av tre rader smågatestein og en kantstein i bakkant. Gatebelysning ble plassert utenfor denne ledekanten. En håndløper ble etablert i det bratteste partiet på vegen som et avbøtende tiltak, fordi stigningen her er noe brattere enn kravet for et fullverdig universelt utforma fortau.

Området ligger like utenfor Florø sentrum og inntil vegen ligger det rekkehus og eneboliger med hager. En av utfordringene var å utforme overgangssonene mot eksisterende terreng og eiendommer langs vegen på en slik måte at vi minimerte ulempene for beboerne, særlig der vegen ligger høyere i terrenget enn tomtene. Vi løste utfordringen ved å etablere natursteinsmurer og innsynskjermer av pil etter ønske fra beboerne. Det er etablert klatreplanter som vil dekke deler av pileskjermene på sikt, slik at du vil få et grønt inntrykk av gata.

Leveransen omfattet komplett konkurransegrunnlag med tegninger og beskrivelse. Vi utarbeidet også faseplaner for anleggsgjennomføringen.