Åkersvika vegkryss, stort trafikkert kryss og 4-felt E6
Åkersvika vegkryss, stort trafikkert kryss og 4-felt E6

01

4-felts bygate rv25 inn mot Hamar
4-felts bygate rv25 inn mot Hamar

02

Vienkrysset rett nord for Åkersvika
Vienkrysset rett nord for Åkersvika

03

Fra Kolomoen og Nordover
Fra Kolomoen og Nordover

04

Fv24 krysser over E6
Fv24 krysser over E6

05

Kåterudkrysset
Kåterudkrysset

06

Uthuskrysset sett fra syd
Uthuskrysset sett fra syd

07

Uthuskrysset sett fra sydøst
Uthuskrysset sett fra sydøst

08

E6 Kolomoen - Arnkvern

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Stange og Hamar kommune i Hedmark

Tidsrom

2006-2017

Om prosjektet

Det skal bygges 4-felts motorveg med fartsgrense 110 km/t i Mjøsregionen, totalt 43 km mellom Kolomoen i Stange i sør, forbi Hamar og til Moelv i nord. Den nye vegen skal i hovedsak følge dagens trasé i dagen, og ny veg må tilpasses eksisterende forhold.

For statens vegvesen har Asplan Viak gjennomført en rekke komplekse plan- og prosjekteringsoppgaver, blant annet kommunedelplan for hele strekningen og reguleringsplaner for parsellen Kolomoen – Arnkvern samt byggeplan for den delen som går fra Kolomoen til Kåterud i Stange kommune. Den 01.01.2016 overtok Nye Veier as arbeidet med parsellen Kolomoen – Arnkvern, og vi har siden bistått Nye Veier i arbeidet frem mot totalentreprisen. 

Strekningen Kolomoen – Arnkvern er 17,7 km lang og har en ÅDT (årsdøgnstrafikk) på 10 500 – 18 000 og inneholder følgende elementer i tillegg til ny 4-felts motorveg:

  • 5 fullverdige toplanskryss
  • 6 bruer
  • 8 overgangsbruer
  • 15 kulverter 
  • 4,3 km riks- og fylkesveg
  • 2,1 km kommunal veg
  • 3,1 km gang- og sykkelveg

Utfordringene har vært å oppnå best mulig massebalanse, nærføring til tettsteder og at motorvegen passerer Åkersvika naturreservat som det er tatt spesielt hensyn til. Med et helt spesielt filtreringsprinsipp for overflatevann vil ikke naturreservatet bli belastet med forurensning fra vegen. Det har også vært en spesiell utfordring å utforme toplanskrysset E6/Rv25 Midtstranda som har en ÅDT på henholdsvis 18 000 og 20 000. 

Asplan Viak har prosjektert i 3D ved hjelp av Novapoint Quadri og visualisering er gjort ved hjelp av Novapoint Virtual Map. Oransje linjer viser eksisterende vegkant. 

Totalentreprenør ble valgt og bygging startet i 2017. Ny 4-felts motorveg med tilhørende anlegg skal etter planen ferdigstilles i løpet av 2020.