Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Modellbilde fra Novapoint til høyre, og ferdig bygget veg til venstre.
Modellbilde fra Novapoint til høyre, og ferdig bygget veg til venstre.

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

04

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

05

Naturlig revegetering av fylling og naturlig overgang til omgivelsene. Foto: Asplan Viak
Naturlig revegetering av fylling og naturlig overgang til omgivelsene. Foto: Asplan Viak

06

E134 Grungedal – Velemoen

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Vinje i Telemark

Tidsrom

2011-2015

Om prosjektet

E134 går fra Drammen til Haugesund over Haukelifjell. Like før Haukeli passerer man strekningen Grungedal - Velemoen som ligger i Vinje kommune i Telemark. Hovedvegen mellom øst og vest på denne strekningen var smal, hadde dårlig kurvatur og siktforhold. Strekningen egnet seg ikke for gående og syklende.

Asplan Viak fikk i 2011 oppdraget med å utarbeide byggeplan for strekningen på 8,3 km. Hovedmålet med prosjektet var å bedre trafikksikkerheten, trafikkavviklingen og vegens bæreevne, samtidig som eksisterende trasé i hovedtrekk skulle beholdes.

Vi benyttet dataverktøyet Novapoint 19 for full 3D-prosjektering av vegen fra dag én i prosjekteringen. Prosjektet ble dermed et av de første samferdselsprosjektene i Asplan Viak med full tyngde på 3D-prosjektering som arbeidsverktøy gjennom hele prosjekteringsfasen.

Resultatet har blitt en «ny» hovedveg med totalt 9,5 m bredde hvorav 1 m på hver side er viet skulder for gående og syklende langs vegen. Med 3D-prosjektering var det enkelt å gjøre gode tilpasninger til eksisterende veger, terreng, bygninger, kabler, ledningsanlegg, driftsveger og avkjørsler. Vi hadde et spesielt fokus på utformingen av flere store fyllinger ut i vann hvor det skulle legges inn en tursti som del av Pilgrimsleden over Haukeli.

Byggeplanen ble levert både som 3D-modell med alle relevante fag inkludert i en tverrfaglig modell, samt som tradisjonelle 2D-tegninger etter vegvesenets håndbøker. Vi prosjekterte også alle lokale støytiltak på strekningen.

Det er benyttet naturlig revegetering som strategi for etablering av vegetasjon for et naturlig og stedstilpasset uttrykk. Det innebærer at stedets egne frø og plantedeler mellomlagres så nær som mulig for deretter og legges ut igjen på toppen av fyllingene når vegen er ferdig bygd. Det gjør at skråningene bruker lengre tid på å bli grønne enn ved tradisjonell tilsåing med gressfrø. Metoden gir til gjengjeld deg som reisende mye vakrere grøftekanter på sikt, og ikke minst bidrar metoden til å ivareta det biologiske mangfoldet i skogslandskapet.

Anlegget ble delt i to parseller med to ulike entreprenører. Byggestart for første parsell var høsten 2012 og oppstart 2. parsell i 2013. Endelig ferdigstillelse var sommeren 2015.