01

02

03

04

05

06

Rv. 80 undergang Hunstadsenteret

Prosjektkategori

Byggeplan kulvert/undergang

Tidsrom

2014-2016

Om prosjektet

Rv. 80 Gang og sykkelvei kulvert.

Prosjektet omfattet etablering av undergang (kulvert) for gående og syklende i et sterkt trafikkert kryss på rv. 80 ved Hunstadsenteret langs eksisterende gang- og sykkelveg. Strekningen er en del av det sammenhengende gang- og sykkelvegnettet i Bodø kommune. Tiltaket gir bedre trafikksikkerhet og framkommelighet for myke trafikanter og vil lette kapasiteten i krysset for alle trafikantgrupper.

Byggingen av undergangen er en del av Bypakke Bodø. Oppdraget omfattet ny gang- og sykkelveg på 400 m lengde. Selve kulverten har en lengde på vel tretti meter.

Utfordringen var å få ned byggetiden, for å ha interimvegløsning i drift kortest mulig tid, og slik at undergangen kunne ferdigstilles før anleggsstart for Hunstadmoenkrysset. Løsningen ble å velge en elementkulvert under kjørebanen. Portaler, vinge- og støttemurer ble bygget av plasstøpt betong, men ble bygget mens trafikken gikk over kulverten.

ÅDT i kryssområdet er 5-6000 og fartsgrense på stedet er 50 km/t. Gs-kulverten har fri høyde på 3,2 m og en bredde på 5 m.