Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Ydalir konseptutredning

Prosjektkategori

Stedsutvikling

Lokasjon

Elverum

Tidsrom

2016 - 2017

Om prosjektet

Ydalir er et utviklingsområde (ca 430 da) for bolig, skole og barnehage, lokalisert om lag 2 km nord øst for Elverum sentrum. Utbyggingen skjer med høye miljøambisjoner, og er ett av en håndfull pilotprosjekter i knyttet til FoU senteret ZEN (zero emission neighbourhoods).

Utbyggingen vil skje på et samlet område på om lag 170 da, og finne sted over en periode på 10-15 år. På området har det i en lang periode vært tatt ut sand (sandtak), men dette vil bli avsluttet i løpet av 2017/18.

Utbyggingen tilrettelegges av Elverum tomteselskap i samarbeid med grunneiere og private utbyggere. 

Man ønsker at utbyggingen skal skje på en miljøeffektiv måte, kanskje særlig når det gjelder hensyn til klimagassutslipp. Denne intensjonen forklarer hvorfor man også har valgt å la utbyggingen inngå som pilot-/demonstrasjonsprosjekt i  «The research centre for zero emission neighbourhoods in smart cities – ZEN». FME ZEN fikk innvilget støtte fra Norges forskningsråd i slutten av mai 2016. 

Ydalir har mottatt støtte fra Enova til å utvikle energi- og miljøkonsept egnet til å virkeliggjøre miljøambisjonene. 

Formålet med prosjektet er å planlegge et nytt, stort utviklingsområde på en ny måte for å redusere både mobilt og stasjonært energibehov og klimagassutslipp ved utbygging av området for å oppnå ZEN, Zero Emission Neighbourhood.

Dette skal gjøres ved et overordnet plangrep, utvikle innovative energiløsninger og transportløsninger samt planlegge utbyggingen og materialbruken på en slik måte at klimagassutslippet reduseres betraktelig ift. konvensjonell utbygging. De løsninger som utvikles, skal ikke gå på bekostning av økonomi og bokvalitet.