Asplan Viak AS
Asplan Viak AS

01

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Illustrasjon: Asplan Viak AS

02

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Illustrasjon: Asplan Viak AS

03

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Illustrasjon: Asplan Viak AS

04

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Illustrasjon: Asplan Viak AS

05

Ørland kirkegård, utvidelse

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Brekstad, Ørlandet

Tidsrom

2015- bygging pågår

Om prosjektet

Ørland kirke er Fosens eldste bevarte sognekirke. Den eldste delen av kirka kan dateres tilbake til 1300-tallet. Fra den tid har det vært kirkested og prestegård her.

 

I tillegg til kirka, har området rundt kirka mange kulturminner fra ulike tidsperioder. Til sammen utgjør dette et svært verdifullt kulturmiljø av nasjonal betydning.

Kirkegården har nå en prekær mangel på kistegravplasser.

Gjeldene reguleringsplan for utvidelse av kirkegården er fra 2008. Deler av denne reguleringsplanen inngår nå i ny reguleringsplan som nå er under arbeid.

Bakgrunnen for planarbeidet er at gjeldende regulering av kirkegårdsutvidelsen inn på Forsvarets eiendom ikke lenger kan realiseres, ny regulering er iverksatt for å rydde i gjeldende regulering, samt finne noe areal som delvis erstatning for de tapte gravstedene.

Parallelt med planarbeidet, jobbes det også med en kirkegårdsplan for utvidelse av dagens kirkegård. Utvidelsen omfatter ca 550 kistegraver, 200 urnegraver og opp til 200 urnegraver i minnelund.

Området som kan tas i bruk til ny kirkegård har relativt gode masser med tanke på gravplassareal. Utfordringen er stedvis noe høy grunnvannsstand samt noe grunt ned til fastere masser/fjell.

Drenering er igangsatt for å senke grunnvannstanden.

Deler av terrenget vil bli hevet noe for å få tilstrekkelig dybde til kistegraver. Ellers er noe av det grunnere området utnyttet til urnegraver og minnelund.

Nytt driftsbygg er også under prosjektering.