Illustrasjon: Norconsult
Illustrasjon: Norconsult

01

Teleplanbyen - Klimavennlig områdeutvikling i et sentralt knutepunkt

Prosjektkategori

Boliger, byutvikling, kontorbygg, stedsutvikling

Lokasjon

Bærum

Tidsrom

2016 - 2017

Om prosjektet

Teleplanbyen ligger sentralt til mellom Lysaker-lokket og Fornebu, delvis over innkjøringen til Fornebuområdet. Utbygger Teleplan Eiendom har satt i gang arbeid med konseptutredning energi og miljø for området. Asplan Viak er energirådgiver for prosjektet.

Teleplan Eiendom AS fikk innvilget Enova støtte til denne konseptutredningen sommeren 2016. Teleplan Eiendom AS ønsker å utvikle Teleplanbyen til en energi- og klimavennlig bydel i Bærum basert på energieffektive bygg, størst mulig andel fornybar energiforsyning (solenergi, grunnvarme, annet), bruk av smart grid teknologi og effektiv effektutjevning samt å maksimere klimaeffekten av tomtens beliggenhet som et sentralt trafikalt knutepunkt.

På grunn av den sentrale plasseringen av tomten og eksepsjonelt god tilgang til kollektivtransport er det også svært gode forutsetninger for å minimere privatbilisme og energiforbruk/klimagassutslipp fra dette i Teleplanbyen. Det er ønskelig å legge til rette for tiltak som felles elbillading, bildelingsordninger samt sykkel/gang-traseer som minimerer behovet for parkeringsplasser på tomten. Gatebelysning og gatevarme skal også inkluderes i analysene. Mulige verktøy for å oppnå energi- og miljøambisjonene for området skal vurderes, herunder BREEAM Communities, Smart Cities/Horisont2020 samt ordinær miljøoppfølging.

Konseptutredningen ledes av Adm. Dir. i Teleplan Eiendom AS Jørn Longem.

Se link til artikkel til høyre.