Gravplassmelding for Arendal kommune. Foto: Asplan Viak
Gravplassmelding for Arendal kommune. Foto: Asplan Viak

01

Beregnet netto gravbehov fram til 2044. Illustrasjon: Asplan Viak
Beregnet netto gravbehov fram til 2044. Illustrasjon: Asplan Viak

02

Delområde på Arendal kirkegård, status pr. 01.01.2014. Illustrasjon: Asplan Viak
Delområde på Arendal kirkegård, status pr. 01.01.2014. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Ledige enkeltgraver på gamle kistegravfelt kan gjenbrukes som urnegraver. Austre Moland kirkegård. Foto: Asplan Viak
Ledige enkeltgraver på gamle kistegravfelt kan gjenbrukes som urnegraver. Austre Moland kirkegård. Foto: Asplan Viak

04

Manglende vernestatus for gravmiljø påpekes.  Arendal kirkegård. Foto: Asplan Viak
Manglende vernestatus for gravmiljø påpekes. Arendal kirkegård. Foto: Asplan Viak

05

Garasje for liten til å sette inn maskiner. Bjorbekk kirkegård. Foto: Asplan Viak
Garasje for liten til å sette inn maskiner. Bjorbekk kirkegård. Foto: Asplan Viak

06

Gravplassmelding - Arendals tolv gravplasser sett under ett

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Arendal kommune

Tidsrom

2013-2014

Om prosjektet

Hensikten med en gravplassmelding er å danne grunnlag for å planlegge og prioritere utbedringstiltak og eventuelle utvidelser. I denne gravplassmeldingen er alle Arendals gravplasser sett i sammenheng.

En kommune skal til enhver tid ha ledige graver for minst 3 % av kommunens befolkning, gravplassen skal holdes i orden og framstå med verdighet som bygger på dens egenart, gravplassene som kulturmiljø skal ivaretas … på bakgrunn av gravferdsloven og gravferdsforskriften er et bredt spekter med oppgaver knyttet til forvaltningen av gravplasser. I gravplassmeldingen for Arendal får en et dypdykk i hver av de ulike gravplassene på ulike tema. Videre er de av temaene som er aktuelle å vurdere på tvers i kommunen trukket ut og sammenstilt.

I omtalen av den enkelte gravplass er dens fysiske utforming og dens egenart beskrevet. Videre vurderes: hva fungerer og hva fungerer ikke? Hensiktsmessige tiltak beskrives eller alternative løsninger foreslås.  Alle foreslåtte tiltak underbygger og videreutvikler gravplassens egenart. Flere av gravplassene i Arendal har godt bevarte kulturmiljø, noen av dem med nasjonal verdi. Her anbefales det å utarbeide bevaringsplaner og for noen av gravplassene, en formell vernestatus.

Gravplasskapasiteten er et tema som er relevant for sammenstilling på tvers i kommunen. Gravplassene er delt inn i tre soner, og gravplasstilbudet sees med utgangspunkt i gravplassene innenfor hver av disse sonene. Arendal kirkelig fellesråd har gjort et viktig forarbeid som kartlegger ledige graver på hver av gravfeltene på alle gravplassene. På bakgrunn av denne sikre informasjonen kommer det fram at behovet for nye areal, og eventuelle utvidelser, er lavere enn tidligere antatt. Beregningen går fram til 2044, 30 år fram i tid.