Kart over Eidsvoll med prestegården 1806.
Kart over Eidsvoll med prestegården 1806.

01

Eidsvoll prestegård 1920-40.
Eidsvoll prestegård 1920-40.

02

Hagen sommeren 2107. Foto: Åse Holte | Asplan Viak
Hagen sommeren 2107. Foto: Åse Holte | Asplan Viak

03

Innkjørselen sommeren 2017. Foto: Åse Holte | Asplan Viak
Innkjørselen sommeren 2017. Foto: Åse Holte | Asplan Viak

04

Hagen sommeren 2017. Gamle trær og stauder. Foto: Åse Holte | Asplan Viak
Hagen sommeren 2017. Gamle trær og stauder. Foto: Åse Holte | Asplan Viak

05

Hagen sommeren 2017. Gamle trær, busker og stauder. Foto: Åse Holte | Asplan Viak
Hagen sommeren 2017. Gamle trær, busker og stauder. Foto: Åse Holte | Asplan Viak

06

Roser i ravinelandskap i landskapspark.
Roser i ravinelandskap i landskapspark.

07

Hagen på Eidsvoll prestegård

Prosjektkategori

Friluftsliv og naturmiljø, Parker og byrom

Lokasjon

Eidsvoll

Tidsrom

2016-2017

Om prosjektet

En historisk analyse av hageanlegget legger grunnlag for forslag til rehabilitering/fornyelse av hageanlegg og salamanderdam.

I forbindelse med utbygging av Gardemobanen på strekninge Venjar - Eidsvoll vil Eidsvoll prestegård bli berørt. Eidsvoll prestegård har røtter tilbake til grunnleggelsen av Eidsvoll Kirke på 1200-tallet. Prestegården ble i perioden 1817 -1848 bebodd av familien Wergeland og både Henrik Wergeland og Camilla Collet trådte sine barnesko på gården. Mange av deres tekster knytter seg til prestegården og landskapet rundt.

Eidsvoll prestegård med hageanlegg er i dag ikke fredet etter kulturminneloven, men er regulert til spesialområde bevaring. Innenfor hageanlegget ligger det også en salamanderdam med rødlistearten småsalamander. I detaljreguleringsplanen for Gardemobannen er det foreslått en innsnevring av det regulerte området på grunn av bygging av nytt tunnelløp øst for dagens tunnel. For å videreføre reguleringsformålet reguleres anleggsbeltet til byggeområde offentlig tjenesteyting med hensynssone for bevaring av kulturmiljø. Det vil i forbindelse med dette være behov for sikring av salamanderdam og kulturmiljøet i anleggsfasen og oppfølging med avbøtende tiltak og tilbakeføring av terreng. Som avbøtende tiltak foreslås i planbeskrivelsen reetablering av salamanderdammen før anleggsarbeidene starter samt restaurering av det historiske hageanlegget etter at anleggsarbeidet er avsluttet. Tiltakene skal skje etter en plan utarbeidet i samråd med Fylkesmannen og Kulturminnemyndighetene i Akershus fylkeskommune. Da dette er et område regulert til spesialområde bevaring er det naturlig å foreta en historisk analyse som grunnlag for vurderingen av hvordan prestegården med salamanderdammen skal sikres i anleggsfasen samt forslag til gjennomføring av avbøtende tiltak. Rapporten omfatter en historisk analyse av hagen på prestegården, en vurdering av hvordan prestegården med salamanderdammen skal sikres i anleggsfasen og forslag til avbøtende tiltak i form av restaurering, rekonstruksjon og fri fornyelse av hageanlegget samt flytting av salamanderdammen.

I rapporten foreslås en rekonstruksjon av området som direkte berøres av byggingen av tunnelløpet samt en restaurering av resten av hageanlegget. For å knytte historiske bånd til Wergelandstiden foreslås det et område med beplanting som kan knyttes til denne epoken. Rapporten inneholder også forslag om å restaurere kulturstien i området rundt prestegården. Denne går gjennom det som er en landskapspark fra Wergelandstiden. Salamanderdammen foreslås flyttet til et område som ikke er den del av det historiske hageanlegget eller inneholder andre kulturminner. Når hagen restaureres vil det bli to salamanderdammer i området, og dette vil gi enda bedre vilkår for salamanderbestanden.

Den endelige restaureringsplanen omfatter ikke restaurering av kultursti og ny beplanting knyttet til Wergelandstiden, som er forslag i rapporten. Dette er vurdert til å ligge utenfor oppdagsgivers ansvarsområde.