Bryn kirkegård. Foto: Asplan Viak
Bryn kirkegård. Foto: Asplan Viak

01

Studier av eldre bilder som en del av bevaringsarbeidet. Bryn kirkegård 1954. Foto: Widerøes flyveselskap og Polarfly AS, Bærumssamlingen
Studier av eldre bilder som en del av bevaringsarbeidet. Bryn kirkegård 1954. Foto: Widerøes flyveselskap og Polarfly AS, Bærumssamlingen

02

Oversiktsplan bevaringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak
Oversiktsplan bevaringsområde. Illustrasjon: Asplan Viak

03

Gravminner på bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak
Gravminner på bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak

04

Fra bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak
Fra bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak

05

Fra bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak
Fra bevaringsområdet. Foto: Asplan Viak

06

Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak
Landskapsplan. Illustrasjon: Asplan Viak

07

Det foreslås tiltak og strategier for å ivareta trær og busker. Foto: Asplan Viak
Det foreslås tiltak og strategier for å ivareta trær og busker. Foto: Asplan Viak

08

Det foreslås tiltak og strategier for å ivareta trær og busker. Foto: Asplan Viak
Det foreslås tiltak og strategier for å ivareta trær og busker. Foto: Asplan Viak

09

Ny og tidsmessig bevaringsplan for Bryn kirkegård

Prosjektkategori

Gravplasser

Lokasjon

Bærum kommune

Tidsrom

2014

Om prosjektet

Bryn kirkegård er den av gravplassene i Bærum som har det største samlete felt med gravminner fra før siste verdenskrig. Karakteristisk for gravplassen er familiegravene, mange av dem med flere gravminner og rammer rundt.

Bevaringsplanen omfatter fem gravfelt på sørsiden av Bryn kirke. Her er det registrert til sammen 127 gravminner/gravsteder med verneverdige gravminner. 45 gravminner er definert som meget bevaringsverdige. Kriteriene for fastsettelse av bevaringsverdi er alder, stilhistorie, lokale materialer og tilvirkning, tidstypiske gravminner, forekomst på gravplassen og gravminnets betydning som del av et større gravmiljø. En overordnet målsetting er at bevaringsverdige gravminner bevares for framtida.

Alle er eldre enn 60 år, som er i tråd med «Kirkerundskrivet» T-3/2000 utgitt av Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet og Miljøverndepartementet.

Bevaringsverdige gravminner er markert i gravkart og hvert enkelt gravminne er registrert i skjema. Det er utarbeidet utkast til gravplassvedtekter og utkast til avtale med gravfester som del av arbeidet.

Bevaringsplanen tar også for seg gravplassen som helhet, der trær og landskapselementer spiller sammen med gravminnene og danner en helhet. Det er foreslått tiltak og strategier for å ivareta trær og busker, samt foreslått noe nyplanting. Videre beskriver bevaringsplanen en oppgradering og synliggjøring av to identitetsskapende elementer - et krigsminnesmerke og en eldre mur.