Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

01

Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

02

Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

03

Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

04

Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

05

Foto: Anne-Lise Sæther
Foto: Anne-Lise Sæther

06

Fv. 84 fortau Karavika – Skårvik

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Salangen i Troms

Tidsrom

2013 - 2014

Om prosjektet

Asplan Viak har stått for prosjektering av fortau/gang- og sykkelveg langs fv. 84 fra Karavika til Skårvik i Salangen kommune. Målet med prosjektet var å bygge en sammenhengende gang- og sykkelveg slik at myke trafikanter kunne ferdes trygt på denne 1500 meter lange strekningen med til dels høyt fartsnivå.

På grunn av nærhet til bebyggelse og store terrengforskjeller var det en utfordring å få plass til en fullverdig gang og sykkelveg langs hele strekningen. Utfordringen ble løst med at deler av strekningen fikk fortau, det ble brukt natursteinsmurer for å ta opp terrengforskjeller og det ble lagt vekt på god terrengtilpasning i avkjørslene til de ulike boligeiendommene.

På de delene av strekningen der det ikke er bebyggelse ble det prosjektert gang- og sykkelveg (gs-veg) adskilt fra fylkesvegen med rekkverk.  Gs-vegen blir brukt av mange barn og kommunen ønsket ekstra sikkerhet for syklister og gående. Derfor ble det satt opp midtrekkverk av stål, en løsning som tar mindre plass enn standard vegrekkverk. Stålrekkverket gir også en åpnere løsning enn betongrekkverk, som var et alternativ som ble vurdert.

Med åpningen av dette prosjektet i september 2015 er det nå sammenhengende gs-veg/fortau fra kommunesenteret Sjøvegan (fra krysset St. Hansveien) og til Skårvika.