Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

01

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

02

Foto: Dag Jenssen
Foto: Dag Jenssen

03

Heggdal stasjon

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Heggdal, Asker kommune

Tidsrom

2011 - 2015

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet byggeplan for nytt vegsystem rundt Heggedal stasjon i Asker kommune. Fv. 204 krysset jernbanen i plan og var tidligere svært ulykkesutsatt. Nytt vegsystem ble bygget langs jernbanelinjen og krysser sporene i ny bru syd for stasjonen.

Prosjektet hadde mange utfordringer. Jernbanelinjen som skulle krysses ligger langs med elva Skitthegga, og området er flatt med dårlige grunnforhold. Det er boliger og næringsbygg tett inntil ny veglinje. Mot vest er det synlig bratt fjell. Boligene i øst ligger en del høyere enn elva og jernbanen.

Vi har løst utfordringene og prosjektert ca. 800 meter ny fylkesvei med gang- og sykkelveg og fortau inkludert en bru på ca. 130 meter, ny rundkjøring, ca. 340 meter med kommunal- /adkomstveg, ny gang- og sykkelvegbru og reetablering av innfartsparkering på vestsiden av jernbanen.