Foto: Rolf Hillesøy
Foto: Rolf Hillesøy

01

Foto: Rolf Hillesøy
Foto: Rolf Hillesøy

02

Foto: Rolf Hillesøy
Foto: Rolf Hillesøy

03

Kart som viser skredløpene i planområdet. Kartet er tegnet av Øyvind Hellum, Statens vegvesen Region nord og veglinja er lagt inn av Asplan Viak AS.
Kart som viser skredløpene i planområdet. Kartet er tegnet av Øyvind Hellum, Statens vegvesen Region nord og veglinja er lagt inn av Asplan Viak AS.

04

Fv. 232 Rassikring Kapervatn

Prosjektkategori

Samferdselsanlegg

Lokasjon

Tranøy i Troms

Tidsrom

2011 - 2014

Om prosjektet

Asplan Viak har utarbeidet reguleringsplan med KU, samt konkurransegrunnlag for fv. 232 Rassikring Kapervatnet på Senja. Målet med prosjektet var å sikre vegen mot ras og redusere antallet ganger fv. 232 stenges på grunn av ras eller rasfare. Gjennomføring av prosjektet bedrer framkommeligheten for trafikantene til bygdene i søndre Torsken. Prosjektet ble åpnet for trafikk i oktober 2015.

Rassikringen ble gjort ved å legge om fylkesvegen i en lengde på ca. 1700 m ved Kapervatnet. For å få vegen lagt utenom rasområdet måtte vegen på en strekning på ca. 250 m legges over øvre Kapervatn. Masser til utfyllingen i vannet ble tatt fra området der vegen går i skjæring.

Siden vegen er svært værutsatt ble den planlagt med høyfjellsprofil. Det vil si ekstra bredde til fresefelt, brede og slake grøfter og slake fyllinger.

Det ble lagd KU for følgende tema: trafikale virkninger og framkommelighet, friluftsliv, naturmiljø- geologiske elementer, naturmiljø/biologisk mangfold, vannmiljø, landskapsbilde og naturressurser – reindrift. Gjennom konsekvensutredningen ble det utarbeidet krav til avbøtende tiltak. Dette inkluderte blant annet krav om å ta hensyn til hekkende rovfugl under bygging, etablering av kulverter/rør for å sikre vanngjennomstrømming, samt hensyn til reindrifta om høsten. Det ble gjort spesielle tiltak med siltgardin i anleggsperioden for å hindre partikkelspredning ut i vassdraget.