Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Stakkevollvegen

Prosjektkategori

Kollektivfelt, sykkelveg med fortau

Lokasjon

Tromsø sentrum

Tidsrom

2013 - 2017

Om prosjektet

Stakkevollvegen er den gamle hovedvegen langs sjøen på østsiden av Tromsøya. Området vegen går gjennom er et transformasjonsområde med industri som i hovedsak skal transformeres til næring og boliger; i alt 600 nye boenheter er planlagt i området. Vegen leder blant annet mot universitetet og sykehuset og er den vegen med mest trafikk i hele Nord-Norge med en ÅDT på ca. 19000 kjt/d. Det nye politihuset som Asplan Viak har prosjektert ligger også her.

Målet med dette prosjektet har vært å transformere denne vegen om fra en typisk landeveg til å bli en fremtidsretta bygate spesielt tilrettelagt for kollektivtrafikk, sykkel og gange. Prosjektet er en del av Tromsøpakke 3 og ledes av Tromsø kommune, med Statens vegvesen og fylkeskommunen som samarbeidspartnere.

I utgangspunktet var målet å innpasse både kollektivfelt og sykkelveg med fortau i begge retninger. Bildene illustrerer denne løsningen. Hovedutfordringen er at løsningen er meget arealkrevende, og innløsning av bygg var påkrevet. Reguleringsplanen ble derfor ikke vedtatt med denne løsningen. Det jobbes pr. høst 2016 med et revidert tverrprofil hvor man ser på muligheten for ett kollektivfelt med mulig vekslende retning og sykkelveg med fortau på den ene siden og kun fortau på den andre.

Når prosjektet står ferdig vil uansett den nye Stakkevollvegen framstå som en 2 km lang ny, moderne bygate.