Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

01

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

02

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

03

Foto: Synlig.no
Foto: Synlig.no

04

Prinsenkrysset kollektivknutepunkt

Prosjektkategori

Parker og byrom, gater og torg

Lokasjon

Trondheim, Sør Trøndelag

Tidsrom

2011 - 2013

Om prosjektet

Nytt knutepunkt for kollektivtrafikk i Trondheim sentrum. Knutepunktet er bygget med tanke på å bedre lesbarheten for de reisende med oversiktlige og effektive omstigningsforhold. Knutepunktet gjør det raskere å reise gjennom byen, enklere å finne fram og universell utforming bedrer tilgjengeligheten for alle. 

Prosjektet omfatter nytt sentralt holdeplassområde som samler av- og påstigning for buss til og fra Trondheim sentrum i Prinsens gate og Kongens gate. Holdeplassen for trikk i St. Olavs gate er også flyttet nærmere krysset, slik at trikkelinja tydeligere blir en del av knutepunktet. Prosjektet frigir dessuten arealer på torget i Trondheim som nå er forbeholdt myke trafikanter. Universell utforming bedrer tilgjengeligheten for alle, og en tett dialog med utvalgte brukergrupper med spesielle behov har vært en sentral del av arbeidet.

For å skape et godt lesbart og velfungerende knutepunkt ble gatebildet ryddet og forenklet med tydelig soneinndeling av gatetverrsnittet. Variasjon i gatedekket har vært et viktig hjelpemiddel for å strukturere området og dele inn i soner for møblering, opphold og ferdsel. Det er jobbet grundig med gatedekkets farge og struktur for å dele inn i soner og skape naturlige ledelinjer. Materialer og utforming er valgt med tanke på å skape et robust og velfungerende knutepunkt.