Foto: Nina Syversen / Asplan Viak
Foto: Nina Syversen / Asplan Viak

01

Foto: Nina Syversen / Asplan Viak
Foto: Nina Syversen / Asplan Viak

02

Foto: Nina Syversen / Asplan Viak
Foto: Nina Syversen / Asplan Viak

03

Rensedam i grøntdrag langs Sandvikselva

Lokasjon

Rud industriområde

Tidsrom

2006 - 2011

Om prosjektet

På oppdrag fra Bærum kommune har Asplan Viak gjennomført en vurdering av ulike renseløsninger for overvannet fra Rud industriområde. Videre har de prosjektert og hatt oppfølgingen i byggeperioden.

Sandvikselva inngår i et sammenhengende grøntdrag fra Sandvika og opp til marka. Elva er den viktigste lakse- og sjøørretførende elva i Oslo og Akershus. Fra Rud industriområde rant tidligere overvannet ut i elva med gjentatte utslipp av forskjellige forurensningsstoffer. En rensedam mellom industriområdet og Sandvikselva ble bygget i 2010-2011 og danner en effektiv buffer for forurensende stoffer før de når Sandvikselva.

Rensedammen består av en innløpsregulering, sedimentasjonsbasseng, våtmarksfilter samt en utløpskum. Når det forurensede vannet passerer dammen, renses og fordrøyes vannet før det renner ut i Sandvikselva.

Utforming, materialvalg og plassering av dammen er tilpasset det stedegne elvemiljøet. Inngjerding er unngått, og det er i stedet brukt en skifermur som barriere. Muren fungerer også som en flomvoll ved store vannføringer i Sandvikselva som renner forbi rett på nedsiden av dammen. En gang- og sykkelveg ligger mellom dammen og Sandvikselva.