Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Harstadpakken, oppgradering av RV 83

Lokasjon

Harstad

Om prosjektet

Harstadpakken er et omfattende infrastrukturprosjekt hvor eksisterende Rv.83 gjennom Harstad skal oppgraderes og suppleres med ny avlastningstunnel, nye kryssløsninger samt nye gang- og sykkelforbindelser.

Prosjektet skal bidra til at vegene i Harstad blir sikrere og får bedre kapasitet, et bedre miljø, utviklingsmuligheter i sentrum, og bedre vilkårene for gående, syklende og kollektivtransporten. Dette er et stort prosjekt for en liten by i vekst. God tilpasning til eksisterende bylandskap er et sentralt fokus for landskapsarbeidene i prosjektet. Vår viktigste jobb har vært å «sy» prosjektet inn i byen, og bevare og forsterke viktige forbindelser og kvaliteter. Utforming av sidearealene supplerer byens grønne struktur, bidrar til å dempe trafikkstøy, forsterker siktlinjer samt gir visuell skjerming. Utvalgte punkter gis en høyere kvalitet på materialbruk, møblering og belysning. Fotgjenger-undergangen på Sama er eksempel på et sted som gir en meropplevelse på vegen. Prosjektet er utviklet i tett tverrfaglig samarbeid med Asplan Viaks samferdselsgruppe, Aas Jacobsen (RIB), EFLA (RIE) og Statens Vegvesen.

Illustrasjoner: Rakel Fredriksen, Kristina Schrøder, Kristina Abrahamsson, Elisabeth Pettersen.