Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

01

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

02

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

03

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

04

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

05

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

06

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

07

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

08

Fremtidens gater - Flerfunksjonell arealbruk i Deichmans gate og Wilses gate

Prosjektkategori

Parker og byrom

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2013 - 2016

Om prosjektet

Et pilotprosjekt for klimatilpasset overvannshåndtering hvor grå- og blågrønn infrastruktur bidrar til å skape en attraktiv oase for bybarna og øvrige beboerne sentralt i Oslo sentrum. Viktige virkemidler er en kombinasjon av frodig vegetasjon i regnbed, åpne vannkanaler og vannskulpturer. Overvannet brukes som en nyttig ressurs i det urbane landskapet.

Vannelementer i kombinasjon med vannrenner innbyr til lek og trivsel, samtidig som de frakter avrenning trygt og åpent fra et sted til et annet. Vannelementene er skulpturelle med og uten vann og fungerer også som sittemøbler. Det benyttes gangbaneheller gjennom regnbedene, granittlisenner (tilbakeføring av de gamle kjerresporene), naturgrus under eksisterende trær, gressarmering på HC-plassene samt gjenbruk av lokal storgatestein.

Det er til sammen 16 bed i gatene, inkludert 9 regnbed. Det er valgt totalt fire regnbed-oppbygninger og to filtermedie-blandinger for å lære mer om hva som er beste praksis. I tillegg er det testet ut staude- arter som tidligere ikke er benyttet i regnbed, for å lære mer om vegetasjonsbruk i regnbed. Beplantningsmønsteret er robust slik at en art kan ta over for en annen art om den ikke trives, og det er ikke tydelig skille mellom beplantning i regnbed og i vanlige bed. Fire hovedarter skal være gjennomgående i en staudeblanding med 25 ulike arter. Eng eller naturlig vegetasjon er inspirasjonskilden, og det legges opp til prydgress som sørger for struktur gjennom hele året. 

Dette har vært et tverrfaglig prosjekt hvor LARK har hatt en sentral rolle som bindeledd mellom VA og VEG. Både ved å håndtere den estetiske helheten, og samtidig bidra med på å finne gode løsninger. Premissene for prosjektet var åpen og lokal overvannshåndtering som ofte blir sett på som en utradisjonell løsning som er lite utprøvd i Norge. Regnbedene nedsenkes i gatestrekket og lagrer vannet på overflaten før det infiltreres til grunnen. Gjennom fordrøyning og reduksjon av avrenning hindres skadelig oversvømmelse. I tillegg står flere av husene på setningsutsatte «treflåter» og det er derfor viktig å opprettholde en stabil grunnvannsstand gjennom infiltrasjon. Noen av «treflåtene» er allerede skiftet ut med betongstolper ettersom de var i ferd med å råtne og rase sammen. For å sikre at ikke infiltrert vann trenger inn i kjellere i nærliggende bebyggelse, er det benyttet membran mot fasadeliv kjeller.

Prosjektet er nominert til “Vakre vegers pris 2018” – Statens vegvesen.