Prinsens gate. Foto: Åse Holte
Prinsens gate. Foto: Åse Holte

01

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

02

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

03

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

04

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

05

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

06

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

07

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

08

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

09

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

10

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

11

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

12

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

13

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

14

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

15

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

16

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

17

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

18

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

19

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

20

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

21

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

22

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

23

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

24

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

25

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

26

Foto: Åse Holte
Foto: Åse Holte

27

Byggeplan - Prinsens gate og Tollbugata

Prosjektkategori

Byggeplan veg

Lokasjon

Oslo

Tidsrom

2013 - 2018

Om prosjektet

I Prinsens gate etableres det toveis trikketrasé med to høystandard trikkeholdeplasser ved kvartalene Øvre- og Nedre Slottsgate samt Dronningens gate og Skippergata. Gaten vil få et estetisk løft der det blir tilrettelagt for fotgjengere med bredere fortau, benker, pullerter, trær og sykkelstativ.

 

Byggeplan for Prinsensgate og Tollbugata er et stort tverrfaglig prosjekt i et komplisert sentrumsområde med mange ulike interessenter og involverte parter.

Prosjektet innebærer tverrfaglig detaljprosjektering fra Asplan Viak med fagene lark, vei, rib, va, vvs, samt underkonsulenter for trikk, rie og geoteknikk med beskrivelse, kostnadsberegning og arbeidstegninger samt oppfølging i anleggsperioden. I Tollbugata skal eksisterende spor rives og det skal etableres toveis busstrasé med høystandard bussholdeplass i Tollbugata og i Nedre Vollgate. Byggingen startet høsten 2014.

 

Landskapsarkitektur

Prinsens gate skal ikke ha ordinær biltrafikk, kun varelevering og kjøring til eiendommer. Gaten er utformet etter kravene i Estetisk plan for Oslo med granittheller på fortau, smågatestein mot fasader og rød Oslo kantstein. I kjørebanen er det asfalt som dekke med rennesteinskanting bestående av to skift med storgatestein. Flere av fotgjengerovergangene i kryssene nord- sør retning får sebrastriper i hvit granitt og sort storgatestein. Den røde kantsteinen har en lav vertikal vis med 4 cm mot kjørebanen, noe som gir bredere fortau. Vannrenner, varselindikatorer, ledelinjer og oppmerksomhetsindikatorene er spesialelementer integrert i natursteinsbelegget. I kryssområder er det utformet spesialtilpassede nedsenkselementer med integrerte taktile kuler.

 

Vei

Prosjektet inneholder mange tilpasninger og tiltak for å gi kollektivtrafikken økt fremkommelighet.

Geometrien i gata er tilpasset dagens krav til sporgeometri iht. Sporveiens tekniske regelverk. Sporgeometrien er på flere steder tilpasset underliggende gangbare kulverter og gategeometrien er tilpasset mot eks. fasader. I krysset Prinsens gate/Akersgata er det et komplisert sporarrangement utformet som et flettespor for ut- og inngående trikk som kjører i Akersgata.

Det er laget sporinger for forskjellige typer busser for å sikre at framkommeligheten til bussene opprettholdes i alle kryss, både under anleggsperioden og for ferdig situasjon. Pga. prosjektets kompleksitet og fordi store deler av Oslos kollektivlinjer på vei går igjennom området ble det gjort omfattende faseplanlegging i forkant av gjennomføringen. Faseplanleggingen omfattet både overordnede faser for trikk og buss i et større område, samt detaljering av faser i utførelsen av prosjektet. Det er satt i gang ulike tiltak i byen for buss og trikk for å sikre fremkommelighet i anleggsfasen som går over flere år. Asplan Viak har ifbm. dette også utført prosjektering av blant annet midlertidig busstrasé over Rådhusplassen, midlertidige trikkeholdeplasser flere steder i sentrum samt midlertidig skilting i kvadraturen for å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken.

Busstraseen over Rådhusplassen er et betent tema, og da særlig prosessen rundt hvorfor denne traseen ble valgt. Gruppen «Ruseløkka-aksjonen» har klart å få saken opp på øverste politiske hold.

                                                                 

Gatevarme/snøsmelting

Det er gårdeiers ansvar å holde fortau snøfrie, og BYM kan ikke pålegge gårdeiere å investere eller drifte gatevarme. Asplan Viak bisto BYM i forprosjektfasen med dialog mot gårdeiere for å invitere disse til å installere undervarme når fortauene skulle rehabiliteres/re-etableres. BYM ønsket at hele kvartal installerte undervarme, for å unngå flekkvise tørre og snødekte fortau. Kontrakten mot entreprenør inkluderer undervarme, vannbåren eller elektrisk, og BYM har bestilt gatevarme i de områder hvor gårdeier/grunneier har bestilt. Gårdeiere må bære kostnad for installasjon og drift og står som eier for gatevarmeanlegget på sin eiendom.

 

VA

Det ble utarbeidet et nytt og tilpasset overvannsystem langs gaten som håndterer ny utforming med trikkespor, holdeplasser og fortau. Eksisterende vann- og avløpssystem i gaten måtte legges om for å tilpasses nytt trikkespor og UU.

 

RIB

Prinsens gate er en sentral infrastruktur åre med omfattende tekniske anlegg under bakkenivå som inkluderer gangbare kulverter og trekkekummer. I forbindelse med oppgraderingen av trikketraseen har det vært nødvendig med ombygging, reparasjon og tilpasninger av eksisterende konstruksjoner i tett samarbeid med de berørte etatene.

For å få plass til belegg og gatevarme er eksisterende areaer tilhørende flere av gårdene i gata bygget om/senket. Der hvor ombygning ikke har vært hensiktsmessig og dybden er liten har det blitt benyttet en påstøp av betong med tilslag av granitt lik gatesteinen på fortauene.

Relaterte nyheter