Perspektiv av planområdet mot øst. Chamonix i forgrunnen og Vikåsen bak
Perspektiv av planområdet mot øst. Chamonix i forgrunnen og Vikåsen bak

01

Perspektiv av planområdet mot vest. Olderdalen og Presthusvegen i forgrunnen
Perspektiv av planområdet mot vest. Olderdalen og Presthusvegen i forgrunnen

02

Plankart alternativ 1
Plankart alternativ 1

03

Plankart alternativ 2
Plankart alternativ 2

04

Illustrasjonen viser en mulig løsning for hvordan området kan bebygges. Endelig utforming og høyder vil fastsettes i senere faser
Illustrasjonen viser en mulig løsning for hvordan området kan bebygges. Endelig utforming og høyder vil fastsettes i senere faser

05

Det planlegges en miljøgate gjennom området og et tett fotgjengernett
Det planlegges en miljøgate gjennom området og et tett fotgjengernett

06

Prinsipplan for boligtetthet. Endelig utforming og høyder vil fastsettes i senere faser
Prinsipplan for boligtetthet. Endelig utforming og høyder vil fastsettes i senere faser

07

Områdeplan Overvik

Prosjektkategori

Planlegging

Lokasjon

Trondheim

Tidsrom

2015 - 2016

Om prosjektet

Områdeplanen skal muliggjøre utvikling av et attraktivt boligområde basert på en visjon om «Landlig Byliv». Overvik skal ikke bare være et sted å bo, men et sted å leve

 

På oppdrag frå Overvik utvikling har Asplan Viak utarbeidet et forslag til områdeplan for utvikling av et nytt boligområde på Overvik. Trondheim vokser med rask takt, og det er nødvendig med fortetting innenfor bystrukturen.  Området, som i dag primært brukes som landbruksområde, ligger ca. 7 km øst for Trondheim sentrum, mellom etablerte boligområder på Jakobsli og Olderdalen.

Målsettingen er å bygge en kompakt bydel tilrettelagt for fotgjengere og syklister.

 

Planforslaget

Områdeplanforslaget legger en overordnet struktur for utbygging av boliger og lokalsenter.

Planen legger til rette for gode omgivelser for dagens og framtidige innbyggere, samtidig som bruk av arealer er optimalisert. Planforslaget muliggjør utbygging av ca. 2300 boliger.

Det planlegges det barnehager, balløkker og nærmiljøanlegg innenfor området med lav terskel for bilfri tilgang for alle beboere og tilreisende med gang, sykkel og kollektiv. Planen sikrer deler av området som friområde, og det legges opp til en tursti mellom Overvik og Olderdalen, og en grønn forbindelse fra øst til vest og en endelig gjennomføring av bydelens blå/grønne forbindelser mellom sjøen og Estendstamarka. Det er videre lagt til rette for utvikling av et nytt lokalsenter med bydelstorg på Overvik, i direkte nærhet til planlagt ny Overvik skole. 

Det er foreslått en gjennomgående miljøgate som legger til rette for gjennomkjøring på lokaltrafikken og stedets premisser. Gata er også hovedpulsåren gjennom stedet både for gående og syklende, og adkomst til alle boligfeltene skjer fra denne gata. Bilkjøring er mulig, men det er mange fartsreduserende tiltak som demper attraktivitet ved å kjøre. Det stilles krav om et tett nett av gangforbindelser.

Det er lagt vekt på å planlegge et sammenhengende sykkelvegnett for å skape gode vilkår for sykkeltrafikken. Sykkeltraséer mot målpunkt er plassert slik at de får minst mulig høydeforskjell og bakker. Sykkeltraséer på tvers vestover uten store høydeforskjeller er viktig for sykling mot sentrum.

Det er i arbeidet med områdeplanen lagt stor vekt på å legge til rette for best mulig kollektivdekning til flest mulig av innbyggerne i de nye boligområdene, og samtidig vurdert dette i sammenheng med eksisterende boligområder og rutetilbud. Viktigheten av etablere et velfungerende og lett tilgjengelig kollektivsystem som gjør det attraktivt å velge buss fremfor bil, spesielt til arbeidsreiser, har vært førende for utviklingen av områdeplanen. Tilrettelegging for kollektivtransport krever også gode gangforbindelser i området, spesielt til og fra holdeplassene.  Det er viktig at busstilbudet er på plass når de første beboere kommer til området, slik at gode reisevaner kan oppnås fra første stund.

Hovedprinsippene for utbyggingen er bymessig bebyggelse og høy utnytting langs Overviktraséen og ved lokalsenterområdet. Bebyggelsen skal bidra til å skape gatekarakter både i hovedgate og adkomstgatene som knytter boligene til hovedgata. 

Bebyggelsen skal ha varierte høyder og skal ta hensyn til nabobebyggelsen. Høyder fastsettes i detaljplanene.

Planforslaget ligger ute til offentlig ettersyn, med høringsfrist 25.juni 2016.  

LINKER

Du kan lese mer om prosjektet via linkene under:

Trondheim kommune – Områdeplanen på høring

Overvik utvikling