Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

02

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

03

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

04

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

05

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

06

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

07

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

08

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

09

Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

10

Parallelloppdrag Hønefoss sentrum

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Hønefoss sentrum, Ringerike kommune

Tidsrom

2016

Om prosjektet

I sterk konkurranse med 19 andre tungt kvalifiserte firma, ble Asplan Viak valgt ut sammen med to andre team; DRMA, Rambøll og Everyday, og Dyrvik arkitekter, JAJA architects og Hjellnes Consult, til å gjennomføre parallelloppdrag for Hønefoss sentrum. I begrunnelsen var det lagt vekt på Asplan Viaks "meget gode kompetanse, relevante erfaring og referanser samt gode oppgaveforståelse".

Hønefoss får InterCity som gir drøyt 30 min. reisetid til Oslo. Med dette forventes en befolkningsvekst på 10.000 frem mot 2030. Ringerike kommune vil kunne ha 40.000 innbyggere i 2030, og regionen nærmere 80.000. En ny jernbanestasjon i Hønefoss må planlegges som et godt integrert kollektivknutepunkt i byen. Asplan Viak har i mulighetsstudien jobbet spesifikt med stasjonens møte med byen.

Hønefoss er en by med korte avstander. Handels- og byutviklingsanalysen, utført av Asplan Viak i 2012 viste at 60 % av befolkningen bor i eller rett utenfor sentrum (inkludert Haugsbygd og Haraldsbygd). 30 % bor innenfor 20 minutters gangavstand og 65 % har mindre enn 15 minutters sykkeltur fra Søndre Torv. Samtidig er det gode muligheter for å fortette Hønefoss sentrum med flere boliger og arbeidsplasser tett på stasjonen. Dette igjen gir stort potensiale for å tilrettelegge for gående og syklister i Hønefoss.
 

Hønefoss 2030 - Asplan Viaks grep

1. Stasjonsbyen
Byen og InterCitystasjonen bør kobles tett sammen. En stasjon i sentrum, med mange og hurtige avganger til Oslo og mot Bergen, er kanskje den aller viktigste parameteren for at Hønefoss skal kunne videreutvikles til en levende, attraktiv by og bærekraftig by.

2.  Gang- og sykkelbyen
For at Hønefoss skal være en god by å bo og bevege seg i, bør det iverksettes ulike tiltak for å redusere antall biler, og for få opp kollektiv-, gang- og sykkelandelen. Vi har stor tro på økt tilgjengelighet for gang og sykkel i Hønefoss hvor det er korte avstander til det meste. Byen bør tilby varierte boliger for beboere i alle aldre, og gode byrom og gatenett tilpasset myke trafikanter. Her skal være en attraktiv by å bo og leve i, og besøke!

3. Elvebyen
Elva og elvelandskapet som går igjennom byen er en stor kvalitet. Når Hønefoss skal fortettes og videreutvikles bør dette potensialet benyttes til det fulle, både ved å etablere flere gangbruer som gir økt tilgjengelig, men også ved at det tilrettelegges for aktiviteter langs og i elva.

 

Evalueringsrapport fra Norske Arkitektkonkurranser