Illustrasjon: Asplan Viak
Illustrasjon: Asplan Viak

01

02

03

04

Sentrumsutvikling Randaberg

Prosjektkategori

Reguleringsplan, landskapsstudie, formingsveileder

Lokasjon

Randaberg, Rogaland

Tidsrom

2014-2016

Om prosjektet

På oppdrag fra Randaberg kommune har Asplan Viak utarbeidet reguleringsplan for et nytt sentrumskvartal i Randaberg sentrum, med tilhørende landskapsstudie og formingsveileder.

Hensikten med planarbeidet var å regulere til sentrumsbebyggelse med bolig og næring, samt til park og parkeringsanlegg. Planen skal videre legge til rette for nødvendig utbygging av bolig – og næringsareal samt styrke rekreasjonsverdien i sentrum med opparbeidelse av park, bilfrie gaterom og lekearealer for barn. Planen skal bygge opp om Randabergs identitet som «den grønne landsbyen».

Planen omfatter nytt gaterom/torg, ca. 130 nye boliger i ny bebyggelse og ca. 5 500 m2 BRA næringsareal. Eksisterende bolig- og næringsbebyggelse opprettholdes, og området fortettes vesentlig. Parkering er løst i nytt parkeringsanlegg under bakken, for både privat og offentlig parkering.

I etterkant av oppdraget fikk arkitektene og landskapsarkitektene gode tilbakemeldinger fra oppdragsgiver for å ha kommet med kreative løsninger, samtidig som de lyttet til oppdragsgivers ønsker. De mente prosjektet bidro til en moderne arkitektur og en spennende tolkning av eksisterende arkitektur i Randaberg sentrum. Konseptet ble utviklet i gruppemøter hvor en i fellesskap mellom Asplan Viak og oppdragsgiver kom frem til mange av hovedgrepene.

Planarbeidet startet opp i september 2014 og reguleringsforslag ble levert i juli 2015. Planen ble vedtatt februar 2016. Asplan AS har bistått med planarbeidet helt frem til vedtak av planen.