Illustrasjon/Foto: Asplan Viak
Illustrasjon/Foto: Asplan Viak

01

Foto: Asplan Viak AS
Foto: Asplan Viak AS

02

Foto: Fra Løkka, 1949. Kilde: Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum
Foto: Fra Løkka, 1949. Kilde: Schrøder, Sverresborg Trøndelag Folkemuseum

03

Foto: Asplan Viak AS
Foto: Asplan Viak AS

04

Illustrasjon: Asplan Viak AS
Illustrasjon: Asplan Viak AS

05

Kristiansund sentrum - Mulighetsstudie og formingsveileder

Prosjektkategori

Mulighetsstudie

Lokasjon

Kristiansund sentrum, Kristiansund kommune

Tidsrom

2015

Om prosjektet

I forbindelse med revideringen av kommunedelplan for Kristiansund sentrum har Asplan Viak utarbeidet en analyse, mulighetsstudie og formingsveileder for byens sentrumsområde.

I april 1940 ble store deler av Kristiansund sentrum bombet. Gjennom “Brente steders regulering” fikk professor Sverre Pedersen i oppgave å regulere bysentrum. Pedersens plan har gitt Kristiansund et karakteristisk utrykk både i byplan og arkitektur. Etterkrigsarkitekturen er i dag godt bevart, og av nasjonal interesse for sin sosiale og arkitektoniske historie. For best mulig å kunne ivareta disse kvalitetene inn i arbeidet med kommunedelplanen, ble vi engasjert for å lage en mulighetsstudie og formingsveileder for byens sentrumsområde.

Vi innledet oppgaven med utarbeiding av en analyse. Hoveddelen omfatter en forenklet DIVE-analyse, basert på kjent metodikk for kulturhistoriske stedsanalyse utarbeidet av Riksantikvaren m.fl., der målet er å avdekke et handlingsrom for utvikling basert på stedets historiske utvikling og verdier.

I tillegg har vi utarbeidet supplerende analyser med bl.a. temakart for grøntarealer og parkering.

I mulighetsstudien har vi tatt utgangspunkt i de rammer som fremkom i analysen, og viser en mulig utvikling av sentrum som også tar hensyn til byens særpreg og egenart.

Formingsveilederen, basert på analyse og mulighetsstudie, er tenkt som et rammeverket for felles forståelse av de kvalitetene som gir byen særpreg. Veilederen skal være et forutsigbart verktøy som sammen med sentrumsplanen skal sikre og gi klare rammer for utvikling av Kristiansund sentrum innenfor rammen av vern.

 

Les mer om Sentrumsplanen på Kristiansund kommunes nettsider