01

Detaljregulering
Detaljregulering

02

Illustrasjonsplan
Illustrasjonsplan

03

Landskapsplan nord
Landskapsplan nord

04

Landskapsplan nord
Landskapsplan nord

05

Landskapsplan sør
Landskapsplan sør

06

Landskapsplan sør
Landskapsplan sør

07

Tromsø – Nordmannsgård

Prosjektkategori

Detaljreguleringsplan

Lokasjon

Nordmannsgård, Tromsø

Om prosjektet

Detaljreguleringsplan for Nordmannsgård tilrettelegger for 770 nye boliger i tillegg til ca. 35 eksisterende boliger på Nordmannsgård på fastlandet ca. 5 km fra Tromsø sentrum.

Intensjonen med planen har vært å legge til rette for et helhetlig boligfelt med høy utnyttelse og god bokvalitet i tråd med kommunens strategi om fortetting. Det er etablert gode sammenhengende bebyggelsesstrukturer, grønnstrukturer samt sikring av forbindelseslinjer for gående og syklende. Grøntområdene i planen er etablert som korridorer langs eksisterende elveløp samt sentrale lekeplasser inne i boligfeltet. Området er vestvendt og den gode utsikten er ivaretatt for et størst mulig antall boliger i området. Det er tilrettelagt med gode snarveier, kort vei til buss og en barnehage i området. Kulturminner innenfor området er ivaretatt og sikret med hensynssone i planen. Planen er vedtatt i desember 2016.

 

Planen har involvert våre tverrfaglige miljøer innen Plan og urbanisme, landskap, veg og samferdsel og vann og miljø.

Prosjektets nøkkelopplysninger:

  • Planområdets areal: 203 daa

  • Antall boenheter: 805